Bijdrage Partij voor de Dieren schrif­te­lijke vragen uitvoering motie Cramer/Jacobi


18 december 2008

Bijdrage Partij voor de Dieren (31038)

Inbreng Schriftelijk Overleg Uitvoering motie Cramer /Jacobi (31038, nr. 24) Natuurbeschermingswet

Brief minister (31038, 29): Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met regulering bestaand gebruik en enkele andere zaken


De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onvoldoende uitvoering geeft aan de strekking van de motie Cramer/Jacobi (31038, 24). Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

  1. De minister geeft aan dat veelal via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zal zijn gewaarborgd dat van te voren wordt bezien of en in hoeverre er sprake is van een mogelijk verslechterend of verstorend effect. Hoe waarborgt de minister dat zij zicht houdt op gevolgen op de natuur door activiteiten waarvoor geen melding in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist is?
  2. Het cumulatieve effect van op zich zelf staande niet significant verstorende activiteiten wordt nu niet meegenomen. Hoe waarborgt de minister in het geval dat wanneer er geen wettelijke meldingsplicht in de Natuurbeschermingswet wordt opgenomen, of de optelsom van zogenaamd niet-significante activiteiten het halen van instandhoudingdoelstellingen niet in gevaar brengt?
  3. De minister heeft in haar brief aan de Eerste Kamer aangegeven dat voor handelingen met een significant verstorend effect (of verslechterend effect) de vergunningplicht geldt, tenzij die handelingen zijn opgenomen in een beheerplan: “Voor deze handelingen is saldering mogelijk”. Kan de minister hier meer duidelijkheid over geven? Moet men dit zo lezen dat in een beheerplan significant schadelijke handelingen met andere handelingen of maatregelen gesaldeerd kunnen worden? Als uiteindelijk dan (voor zover te voorzien) geen significante gevolgen ontstaan, kunnen deze handelingen dan in combinatie met de salderingsmaatregelen worden opgenomen in een beheerplan waardoor de vergunningplicht vervalt?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren Feitelijke vragen over de welzijnsregelgeving voor legkippen

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren Landbouw & Visserijraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer