Bijdrage Partij voor de Dieren Landbouw & Visse­rijraad


13 januari 2009

Voorzitter. Dit is het eerste overleg met de landbouwminister in het nieuwe jaar. Mijn eerste opmerking gaat over een punt dat niet op de agenda staat. Wellicht zet het de toon voor hoe wij met elkaar werken dit jaar. De minister heeft een aangenomen motie over het couperen van paardenstaarten naast zich neergelegd, met de opmerking dat zij geen kans ziet om daar een einde aan te maken. Deze week heeft zij het plannetje van de Sectorraad Paarden in ontvangst mogen nemen. Dat was over het algemeen genomen slappe hap, maar ook de sector wil kennelijk af van het couperen van paardenstaarten. Dan zegt zij heel stoer: dat ga ik doen. Beter laat dan helemaal niet, zou ik denken, maar is dit de manier waarop de minister voortaan met wensen van de Kamer omgaat? Eerst zeggen van niet en dan later de credits ervoor nemen. Ik hoor het graag. Ik ben natuurlijk blij te horen dat de motie alsnog wordt uitgevoerd.

Dan kom ik terug op de vorige Landbouw- en Visserijraad. Wij hebben het verslag ervan gekregen. Mevrouw Snijder-Hazelhoff vroeg of de Europese Commissie iets heeft ondernomen tegen Greenpeace. De Europese Commissie heeft wel iets gezegd over de enorme visfraude in de Europese visserij. Wij konden dat gisteravond ook bij NOVA zien. Zeker in dat licht heb ik nog wat vragen bij de afspraken die in de vorige Landbouw- en Visserijraad zijn gemaakt.

In overleg met Noorwegen is afgesproken dat highgrading verboden zal worden. Dat is natuurlijk mooi, maar geldt dit verbod voor alle soorten of alleen voor kabeljauw?

Er is besloten om de proeven met de pulskor te verlengen. Ik heb daar een beetje buikpijn over, want vooralsnog proef ik vooral dat het onderzoek dat daarmee gedaan wordt, is gericht op de economische haalbaarheid: is het een techniek die iets kan opleveren? De ecologische effecten zie ik echter niet. Wat zijn bijvoorbeeld de neveneffecten op niet-doelsoorten? Kabeljauw krijgt een elektrisch tikje, waardoor de rug knakt. Wat zijn de effecten daarvan? Hoe worden die gewogen? Wat zijn de effecten van de elektrische velden op de oriëntatie die haaien en roggen gebruiken als zij zich voorbewegen? Het waren belangrijke voorwaarden, maar ik zie ze niet

Er zijn opmerkelijke vangstafspraken over kabeljauw gemaakt. ICES heeft gezegd dat wij niets meer moeten vangen en de Europese Commissie heeft gezegd dat wij 25% omlaag gaan ten opzichte van vorig jaar. Nu blijkt er 30% méér gevangen dan er vorig jaar is afgesproken. De minister zegt dat er selectiviteitsbevorderende maatregelen zijn afgesproken en dat er een akkoord is gesloten over highgrading, maar waar zijn de garanties? Wat is de onderbouwing van dit hoge vangstcijfer van een visbestand dat zich absoluut nog in de gevarenzone bevindt?

Het staat niet op de agenda, maar natuurlijk wil ik ook graag een reactie van de minister op het rapport van de Europese Commissie over de visfraude. Ik wil vooral weten hoe de controles van de naleving van de richtlijnen, waaraan wij nu al niet voldoen, worden gerealiseerd nu de AID met 20% moet bezuinigen. Ik zie het allemaal niet gebeuren.

Op de agenda voor vandaag staat het onderdeel hout. Een aantal woordvoerders heeft er al over gesproken en ik sluit mij graag bij hen aan. De minister zegt dat zij zal aandringen op verduidelijking. Dat lijkt mij goed, maar welke verduidelijking bedoelt zij? Het moet in elk geval klip-en-klaar zijn dat het verboden is om te handelen in illegaal gekapt hout. Duidelijker kan niet. Wil de minister zich hiervoor inzetten in de Landbouw- en Visserijraad? Ik wijs ook op de brief die de minister heeft gekregen van maatschappelijke organisaties. Daarin staan heel concrete, goede voorstellen voor verbetering van de aanpak van het illegaal kappen van hout. Ik hoor graag of de minister die aanbevelingen overneemt.

Mijn laatste punt is de markttoelating van genetisch gemodificeerde anjers en raapzaad. Ik zie werkelijk geen ethische afweging in het voor een bloemetje inzetten van een techniek waarvan de effecten in de toekomst mogelijk desastreus en in elk geval onomkeerbaar zijn. Het verbaast mij keer op keer, ondanks het feit dat wij best weten hoe de minister hier instaat, dat zij zo onvoorwaardelijk leunt op het advies van EFSA en kennelijk geen verantwoordelijkheid voelt om in deze kwestie een eigen afweging te maken. De heer Waalkens heeft bezwaren geuit over de enorme verwaaiing bij de bestuiving van raapzaad. Waar zijn die effecten? Hoe worden die gewogen? Wij kunnen toch geen "go" geven om over een paar jaar te moeten concluderen dat wij met kruisbestuiving een enorme ramp over onszelf hebben afgeroepen?

De minister heeft in haar nieuwjaarstoespraak gezegd dat zij vindt dat gentech uit de taboesfeer moet komen. Het is een grote winst dat wij nu volop discussiëren over gentech. Ik heb dus geen idee waarover de minister het heeft. Ik heb wel een vermoeden: zij wil gentech ongelimiteerd doorgang laten vinden in Europa. Dat lijkt mij geen goed signaal voor de discussies die zij zelf in alle openheid nog zegt te willen voeren met de samenleving. Mijn verbazing over de uitspraken is dus groot.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren schriftelijke vragen uitvoering motie Cramer/Jacobi

Lees verder

Bijdrage Kredietcrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer