Bijdrage Partij voor de Dieren Feite­lijke vragen over de welzijns­re­gel­geving voor legkippen


17 december 2008
  1. Hoe gaat u de aangenomen motie Ouwehand c.s. (31700 XIV, nr. 106) over het versnellen van de overgangstermijn voor het verbod op de verijkte kooi naar 2017 uitvoeren?
  2. Bent u bereid het verbod op de verijkte kooi verder te vervroegen naar 2012, gelijk met het verbod op de legbatterij? Waarom wel/niet?
  3. Bent u bereid om een verbod op de Kleingruppenhaltung in te stellen omdat dit systeem voor leghennen nauwelijks een welzijnsverbetering oplevert ten opzichte van de legbatterij en de verrijkte kooi? Zo ja, binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  4. Waarom ontbreekt in de brief een welzijnsafweging? Waarom gaat de minister alleen in op de economische gevolgen van het verbod op de verrijkte kooi en over afschrijvingstermijnen? Bent u bereid dit alsnog te doen en daarop uw besluitvorming aan te passen?
  5. Op welke wijze heeft de minister de afwegingen met betrekking tot de knelpunten met het dierenwelzijn en de maatschappelijke opinie in relatie tot de verrijkte kooi meegewogen in de overgangstermijn? En waar blijkt dat uit?
  6. Heeft de minister met de verandering van de term 'kleingruppenhaltung' in de term 'koloniehuisvesting' willen duiden dat kippen nog steeds zijn veroordeeld tot kooien als ware het strafkolonies?
  7. Hoe wordt in koloniehuisvesting er op toegezien dat permanent strooisel aanwezig is waarin de leghennen voldoende kunnen stofbaden, scharrelen en bodempikken?
  8. De ethologische behoeften van kippen om te kunnen stofbaden, scharrelen en bodempikken zijn specifiek benoemd in de Europese Richtlijn voor het houden van legkippen. Hoe wordt in de kleingruppenhaltung/koloniehuisvesting tegemoet gekomen aan deze behoeften van legkippen?
  9. In de Nota Dierenwelzijn staat 'Kijkend naar het natuurlijke gedrag van kippen kennen de huidige huisvestingssystemen in meer of mindere mate beperkingen ten aanzien van het scharrelen, stofbadgedrag, nestzoekgedrag en het rusten. Ook het verenpikken en de hoge infectiedruk (bloedluis, E Coli en maag- darmwormen) zijn een probleem. Mede als gevolg van de huidige huisvestingssystemen worden bij de kippen de snavels behandeld om ernstiger ongerief aan de dieren te voorkomen.' Hoe gaat de minister deze, door haar zelf gesignaleerde problemen in de leghennenhouderij aanpakken, mede tegen het licht van het voortduren van de kleingruppenhaltung?
  10. De minister stelt in de Nota Dierenwelzijn dat 'Op basis van de resultaten van het Plan van aanpak ingrepen van het bedrijfsleven wordt in 2011 de regelgeving met betrekking tot snavelbehandeling bij legpluimvee aangepast.' Op welke aanpassingen doelt zij en betekent dit een afschaffing van het snavelkappen? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de lange overgangstermijn voor het verrijkte kooiverbod? Worden de snavels van deze kippen ook niet meer gekapt na 2011?

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren Feitelijke vragenronde ammoniak en luchtwassers

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren schriftelijke vragen uitvoering motie Cramer/Jacobi

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer