Vragen Wassenberg over de onwen­se­lijke handel in natuur­ver­gun­ningen door extern salderen


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de onwenselijke handel in natuurvergunningen door extern salderen

 1. Kent u het artikel ‘Uitstootrechten leveren boeren op papier miljarden euro’s op’? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat het verkrijgen van een natuurvergunning bij de overheid niet meer dan een paar honderd euro kost?
 3. Kunt u bevestigen dat natuurvergunningen door de openstelling van extern salderen, ook met sectoren buiten de landbouw, een veelvoud van dat bedrag waard zijn geworden?
 4. Kunt u bevestigen dat het totaal aan natuurvergunningen (ook wel ‘stikstofrechten’ genoemd) op papier naar schatting €8 miljard waard is? Zo nee, wat is de waarde naar uw schatting?
 5. Deelt u de overtuiging dat veehouderijen die met belastinggeld vrijwillig worden uitgekocht (de Saneringsregeling varkenshouderij, de Provinciale opkoopregeling piekbelasters en de Landelijke beëindigingsregeling) niet gecompenseerd dienen te worden voor de papieren waarde van de natuurvergunning? Kunt u bevestigen dat dit niet gebeurt?
 6. Deelt u het inzicht dat wanneer de veehouder de papieren waarde van de natuurvergunning wel vergoed krijgt, dit erop neerkomt dat de vervuiler beloond wordt, wat tegenstrijdig is aan het principe ‘de vervuiler betaalt’?
 7. Kunt u bevestigen dat onderzoekers van de Universiteit Wageningen in een wetenschappelijke toets van de Provinciale opkoopregeling stellen: “Het komt de doeltreffendheid ten goede als je de mogelijkheid van extern salderen niet openlaat” en daarmee adviseren natuurvergunningen te laten vervallen? [2]
 8. Deelt u de overtuiging dat bij de drie bovengenoemde uitkoopregelingen de natuurvergunningen en de productierechten ingenomen en doorgehaald dienen te worden (ook wanneer het totale aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond daalt), omdat de milieubelasting anders niet structureel afneemt? Kunt u bevestigen dat dit gebeurt?
 9. Hoeveel veehouderijen beogen de drie genoemde regelingen uit te kopen, uitgesplitst naar varkenshouderijen, pluimveehouderijen, melkveehouderijen en vleesveehouderijen? Heeft u hier schattingen van gemaakt of streefwaardes voor gesteld?
 10. Wat is het gemiddelde bedrag dat varkenshouderijen, pluimveehouderijen, melkveehouderijen en vleesveehouderijen ontvangen bij deelname aan de bovenstaande uitkoopregelingen?
 11. Hoeveel minder varkens, kippen, koeien, geiten en kalkoenen zullen er (ongeveer) gehouden worden als gevolg van de bovenstaande uitkoopregelingen? Heeft u hier schattingen van gemaakt of streefwaardes voor gesteld?
 12. Kunt u bevestigen dat er momenteel meer aanbod dan vraag is op de ‘stikstofmarkt’, onder andere omdat er veel aanbod is van boeren die om bedrijfseconomische redenen geheel of gedeeltelijk gaan stoppen of al gestopt zijn? [3]
 13. Deelt u het inzicht dat de grootschalige stikstofreductie die nodig is kosteneffectief bereikt kan worden wanneer de natuurvergunningen van deze stoppers vervallen, zoals ook andere vergunningen vervallen wanneer een bedrijf stopt? Hoeveel stikstofreductie zou hiermee jaarlijks bereikt kunnen worden?
 14. Deelt u de mening dat de markt in stikstofvervuiling die gecreëerd is door het openstellen van extern salderen zeer ongewenst is, omdat de ‘stikstofrechten’ hierdoor slechts van eigenaar wisselen, maar de totale uitstoot nagenoeg gelijk blijft?

[1] Financieel Dagblad, 11-01-2021, https://fd.nl/economie-politiek/1369780/verhandelbare-stikstof-en-fosfaatrechten-leveren-boeren-op-papier-miljarden-euro-s-op

[2] Toets conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 van de Gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z23955&did=2020D50344

[3] Boerderij, 02-02-2021, https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2021/2/Handel-in-stikstof-start-aarzelend-704082E/

Live Kijk mee