Vragen Wassenberg en Vestering over het ‘per ongeluk’ kappen van een beschermd bos en het kappen van bomen in het broed­seizoen


Indiendatum: 12 apr. 2021

Vragen van de leden Wassenberg en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het ‘per ongeluk’ kappen van een beschermd bos en het kappen van bomen in het broedseizoen

 1. Kent u de berichten ‘Geschokte reacties om drama met dode eekhoorntjes in Bilthoven: ‘Wie kapt er een boom in broedseizoen?’ en ‘Oeps, gekapt bos in Amersfoort bleek toch beschermde status te hebben’ en kent u de uitzending ‘Heb je als inwoner inspraak in de bomenkap door de gemeente?’? [1], [2], [3]
 2. Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat bomen in Bilthoven zijn gekapt tijdens het broedseizoen waardoor vier jonge eekhoorns omgekomen zijn? Beaamt u dat er vaak roekeloos wordt gekapt zonder rekening te houden met de dieren? Zo nee, waarom niet?
 3. Klopt het dat het gekapte bos bij verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort een waardevol bosgebied was, met een beschermde status, vanwege de aanwezigheid van oude boskernen, die door de Provincie Utrecht als grond voor een kapverbod zijn aangewezen volgens de Beleidsregels Natuur en landschap, op basis van artikel 4.2 derde lid van de Wet natuurbescherming?
 4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat bos en bomen met een beschermde status beschermd moeten worden? Zo nee, wat houdt een ‘beschermde status’ dan volgens u in?
 5. Kunt u aangeven of er onderzoek naar beschermde plant- en diersoorten is gedaan in het gekapte bos bij verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort? Zo ja, welke beschermde plant- en diersoorten zijn er aangetroffen? Zo nee, waarom niet en hoe is dat te rijmen met de Wet Natuurbescherming?
 6. Klopt het dat voor het kappen van bovenstaande bos er een ontheffing is afgegeven om een aanwezige dassenpopulatie opzettelijk te verstoren voor een periode van vijf jaar? Zo ja, op basis van welke randvoorwaarden is deze ontheffing afgegeven en hoe is de ontheffing te rijmen met de beschermde status van de das?
 7. Klopt het dat er geen centrale regie en overzicht is op het bomenkapbeleid van gemeenten en provincies vanwege de decentralisatie van het natuurbeleid? Zo ja, verklaart dat waarom de ene bestuurslaag te vaak onvoldoende op de hoogte is van wat de andere bestuurslaag doet? Zo nee, waarom niet?
 8. Kunt u (bij benadering) een overzicht geven van de hoeveelheid bomen en het aantal hectaren bos, gekapt, c.q. erbij gekomen zijn sinds 2010, graag uitgesplitst per jaar en per kapbeweegreden, zoals bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, ziekte en natuurbeheer (in het kader van Natura2000)?
 9. Hoe en hoe vaak controleert u of gemeenten en provincies zich houden aan de Wet Natuurbescherming?
 10. Hoe en hoe vaak controleert u of er gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dieren- en plantensoorten wordt uitgevoerd?
 11. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat centrale regie over de bescherming van waardevolle bomen en bossen bijdraagt aan het verkleinen van de kans dat er per ongeluk beschermde bossen gekapt worden, waarin mogelijk beschermde diersoorten leven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om de regie over de bescherming weer te centraliseren en deze vast te leggen in een nationaal actieplan?
 12. Bent u bereid om een centraal monitoringsysteem voor het kappen van bomen in te voeren, waarin elke verantwoordelijke (overheids)instelling of bestuurslaag de gegevens op een vergelijkbare gestandaardiseerde manier kan bijhouden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe snel kunt u hier uitvoering aan geven?
 13. Klopt het dat in de provincie Utrecht slechts een meldingsplicht geldt voor het kappen van bospercelen in het buitengebied die kleiner zijn dan 1000 m2? Zo ja, hoe wordt gecontroleerd welke beschermde plant- en diersoorten er aanwezig zijn en of een ontheffing op basis van de Wet Natuurbescherming nodig is? Wordt deze meldingsplicht, of soortgelijke, ook in andere provincies toegepast? Zo ja, welke?
 14. Kunt u een overzicht geven van het kapbeleid per provincie en welke gemeenten geen kapvergunning hebben?
 15. Is het waar dat gemeenten zichzelf en hun burgers vergunningsvrije kap van grote hoeveelheden bomen kunnen toestaan, bijvoorbeeld door kapvergunningen af te schaffen of door slechts een meldingsplicht voor de kap te eisen? Zo ja, hoe is dit te rijmen met de Wet Natuurbescherming en met de Algemene wet bestuursrecht?
 16. Deelt u de mening dat burgers altijd de mogelijkheid zouden moeten hebben om bezwaar te maken tegen de kap van bomen in hun woonomgeving? Zo nee, waarom niet?
 17. Bent u bereid tot het stellen van landelijke regels op het gebied van bescherming van bomen, zodat de rechtsgelijkheid, zoals het indienen van een bezwaar op lokaal niveau, in ere wordt hersteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
 18. Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.ad.nl/utrecht/geschokte-reacties-om-drama-met-dode-eekhoorntjes-in-bilthoven-wie-kapt-er-een-boom-in-broedseizoen~a295d3ce/

[2] www.ad.nl/amersfoort/oeps-gekapt-bos-in-amersfoort-bleek-toch-beschermde-status-te-hebben~a74ad0e9/

[3] https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/heb-je-als-inwoner-inspraak-in-de-bomenkap-door-de-gemeente/