Vragen Van Esch over lozingen in de Maas


Indiendatum: 12 apr. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de demissionaire staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over lozingen in de Maas

  1. Kent u de uitzending ‘troebele wateren’ van het KRO-NRCV programma De Vuilnisman?[1]
  2. Is het op uw ministerie bekend dat Chemelot jaarlijks 15.000 kilo microplastics mag lozen in het water? Zo ja, acht u dit verantwoord? Zo niet, hoe komt het dat deze informatie niet bekend was bij uw ministerie?
  3. Hoe kan het dat opkomende stoffen geloosd mogen worden in het Nederlandse water, terwijl er met een voorlopige drempelwaarde gewerkt wordt, en schadelijke milieueffecten dus onbekend zijn?
  4. Acht u, de in vraag twee en drie beschreven praktijken, verstandig vanuit het voorzorgsprincipe? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom is dit dan toegestaan en welke stappen gaat u ondernemen om dit te verbieden?
  5. Herkent u het geschetste beeld in De Vuilnisman dat economische belangen, bij het lozen van stoffen, doorslaggevend zijn boven milieubelangen? Zo ja, hoe wilt u dit in de toekomst voorkomen? Zo niet, waarom niet?
  6. Hoe duidt u het dat er op een zijtak van de Ur wordt geloosd, terwijl deze zijtak de pijp van Chemelot zelf blijkt te zijn en uitkomt op de Maas? Ziet u hierin een manier van Chemelot om de vergunning provinciaal aan te vragen in plaats van deze bij het Rijk aan te vragen?
  7. Denkt u dat lokale/regionale economische belangen een wegingsfactor vormen voor de vergunningsaanvraag op lokaal/regionaal niveau? Zo ja, moet dit dan niet voorkomen worden? Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u uiteenzetten waarom het, zoals De Vuilnisman illustreerde, onoverzichtelijk blijft welke bedrijven mogen lozen in het oppervlakte water?
  9. Is dit een gevolg van decentralisatieprocessen en zou het werkbaarder zijn als de vergunningverlening weer op centraal niveau gaat plaatsvinden? Zo ja, hoe gaan we dat dan regelen? Zo nee, waarom bent u van mening dat het huidige vergunningsstelsel voldoet?

[1] https://kro-ncrv.nl/persberichten/de-vuilnisman-troebele-wateren


[1] https://kro-ncrv.nl/persberichten/de-vuilnisman-troebele-wateren