Vragen Teunissen over aandacht voor de eiwit­tran­sitie op inter­na­ti­onale confe­renties


Indiendatum: 14 apr. 2021

Kamervragen van het lid Teunissen (Partij voor de Dieren) aan de ministers van BuZa en EZK over aandacht voor de eiwittransitie op internationale conferenties

 1. Bent u op de hoogte van de negatieve effecten van de vlees-, vis- en zuivelconsumptie op o.a. het klimaat, natuur, watergebruik, grondgebruik en dierenwelzijn?
 2. Kent u het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’, waarin de norm wordt omgedraaid zodat een plantaardig menu de standaard keuze wordt, terwijl opties met dierlijke eiwitten enkel op verzoek beschikbaar worden gemaakt?
 3. Herinnert u zich de toezegging van de minister van OCW om het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ in te voeren op het Ministerie van OCW?[1]
 4. Kent u de Rijksbrede visie ‘Naar een circulaire categorie catering’ waarin het principe staat opgenomen dat vegetarisch de standaard moet zijn?[2]
 5. Herinnert u zich de menukaarten vol vlees, vis en zuivel op o.a. de klimaattop in Katowice (COP24) en de klimaattop in Madrid (COP25)?[3] [4]
 6. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat juist op internationale conferenties waar gesproken wordt over het oplossen van de problemen die mede worden veroorzaakt door de consumptie van vlees, vis en zuivel, het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat de plantaardige optie daar de norm is? Zo nee, waarom niet?
 7. Zou u het toejuichen als het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ wordt ingesteld op internationale conferenties, zoals de aanstaande klimaattop in Glasgow (COP26)? Zo nee, waarom niet?
 8. Wat gaat u doen om het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ onder de aandacht te brengen bij de organisatie van de klimaattop in Glasgow (COP26) en andere internationale conferenties?
 9. Hoe gaat u de negatieve effecten van vlees, vis en zuivel onder de aandacht brengen tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26)?
 10. Erkent u dat Nederland als tweede landbouwexporteur ter wereld fors bijdraagt aan grootschalig dierenleed, vervuiling, biodiversiteitsverlies en de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u vanuit die verantwoordelijkheid bereid om op de klimaattop in Glasgow (COP26) een voortrekkersrol in te nemen in de eiwittransitie? Zo nee, waarom niet?
 12. Hoe gaat u tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26) inzetten op de wereldwijde versnelling van de eiwittransitie?
 13. Erkent u dat Nederland via de import van veevoer nadrukkelijk bijdraagt aan o.a. ontbossing in andere landen?[5] [6] Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u dit onderwerp onder de aandacht brengen tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26)?
 14. Hoe gaat u tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26) de strekking van het advies ‘Duurzaam en gezond’ (2018) van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uitdragen, waarin voor de Nederlandse situatie o.a. wordt gesteld dat “een forse krimp in het aantal dieren, van enkele tientallen procenten, tussen nu en 2030 onvermijdelijk is”?[7]
 15. Hoe gaat u tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26) aandacht vragen voor de volgende conclusie uit het IPCC Special Report: ‘Climate Change and Land’ (2020): “By 2050, dietary changes could free several million km2 (medium confidence) of land and provide a technical mitigation potential of 0.7 to 8.0 GtCO2 eq yr-1, relative to business as usual projections (high confidence)”?[8]


[1] https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/nieuwe-eetcultuur-op-ministerie-ocw-carnivoor-geef-het-door

[2] Vragen Ouwehand over de Nationale Week zonder Vlees - Partij voor de Dieren

[3] https://www.farmforward.com/#!/blog?blogid=meat-heavy-menu-at-un-climate-conference-could-contribute-4-000-metric-tons-of-greenhouse-gases&site=farm-forward

[4] https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-13/-it-s-an-irony-at-climate-forum-there-s-one-vegan-food-truck

[5] https://nos.nl/artikel/2298683-nederland-haalt-voor-miljarden-uit-brazilie-ook-uit-amazonegebied.html

[6] Milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/tropische-producten/soja/

[7] Rli, ‘Duurzaam en gezond’ (2018): https://rli.nl/publicaties/2018/advies/duurzaam-en-gezond

[8] IPCC Special Report, ‘Climate Change and Land’ (2020): https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf