Vragen Teunissen en Wassenberg over CO2-uitstoot van bodem­be­roe­rende visserij, die even hoog is als de lucht­vaart­in­du­strie


Indiendatum: apr. 2021

Vragen van de leden Teunissen en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Economische Zaken en Klimaat over CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrie

  1. Kent u het bericht ‘Trawlervisserij brengt evenveel CO2 in de atmosfeer als luchtvaartindustrie’? [1]
  2. Is het bij u bekend dat het gebruik van sleepnetten in de visserij de zeebodem dusdanig verstoort dat dit leidt tot een CO2-uitstoot die even groot is als die van de wereldwijde luchtvaart?
  3. Beaamt u dat de hoeveelheid CO2 die jaarlijks vrijkomt als gevolg van zeebodemverstoringen circa 1 gigaton bedraagt?
  4. Wordt de CO2-uitstoot, die vrijkomt als gevolg van zeebodemverstoring door sleepnetten, meegenomen in de nationale CO2-uitstoot van het land onder wiens vlag gevaren en gevist wordt? Zo nee, waarom niet?
  5. Klopt het dat de CO2-uitstoot als gevolg van internationale scheepvaart niet meegerekend wordt bij de CO2-uitstoot van het vlagland waar het schip geregistreerd is?
  6. Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel de Nederlandse bodemberoerende visserij in binnen- en buitenland bijdraagt aan de Nederlandse CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
  7. Bent u bereid om de CO2-uitstoot als gevolg van bodemberoerende visserij mee te nemen in de nationale CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
  8. Bent u bereid om in Europa actief op te roepen tot het registreren van de CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij in nationale CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid om tenminste 30% van de Nederlandse oceanen te beschermen tegen bodemberoerende visserij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

[1] https://www.foodlog.nl/artikel/trawlervisserij-brengt-evenveel-co2-in-de-atmosfeer-als-luchtvaartindustrie/