Vragen Van Esch over het bericht dat inwoners rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek zijn


Indiendatum: 15 apr. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de demissionaire Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de demissionaire Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat inwoners rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek zijn

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Onderzoek bevestigt vermoedens: bewoners rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek’?[1]
 2. Welke extra medische ondersteuning kunnen de bewoners van het IJmondgebied verwachten n.a.v. de rapporten over de ziekmakende omgeving rondom Tata Steel IJmuiden?
 3. Kunt u garanderen dat deze mensen naast het feit dat ze al ziek zijn geworden niet ook nog op extra medische kosten gejaagd worden? Zo niet, ziet u dan mogelijkheden om samen met Tata Steel IJmuiden tot een medisch garantiefonds voor zieke burgers te komen?
 4. Zou u als u bewoner van het IJmondgebied was het gevoel hebben dat de Rijksoverheid deze problemen serieus en voortvarend oppakt? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo niet, kunt u dan uiteenzetten wat de concrete stappen zijn die u gaat nemen?
 5. Welke stappen om hun gezondheid te beschermen kunnen de bewoners in het IJmondgebied naar aanleiding van dit onderzoek op de korte termijn van de Rijksoverheid verwachten?
 6. Gaat u zorgen dat het RIVM snel vervolgonderzoek kan doen naar het verband tussen de uitstoot van Tata Steel IJmuiden en gezondheidsrisico’s voor omwonenden in het IJmondgebied? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid om, in afwachting het in vraag 6 omschreven onderzoek, het voorzorgsbeginsel toe te passen en een productiestop op te leggen aan Tata Steel IJmuiden als zij binnen een half jaar geen drastische stappen zet om de volksgezondheid- en het milieu te beschermen?
 8. Deelt u de mening dat deze situatie toont dat de huidige toegestane milieunormering niet altijd afdoende is om een gezonde leefomgeving te garanderen? Zo nee, waarom niet?
 9. Deelt u de wens om gezondheid beter te verankeren in milieuwetgeving? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo niet, waarom niet?
 10. Bent u bekend met de ‘Brief advies Tata Steel’ van de ILT van 10 maart jongstleden[2] en het artikel ‘Rijksinspectie ILT veegt vloer aan met gifrapportage van Tata Steel’?[3]
 11. Deelt u de mening dat hier het onthutsende beeld ontstaat van een ondermaatse tot slechte monitoring en rapportage van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunt u uitleg verschaffen waarom het uitzonderlijk giftige Beryllium niet gemonitord wordt in de grondstoffen? Zo niet, gaat u hier actie op ondernemen?
 13. Is het gebruikelijk dat bij een overzicht van emissies bij de verspreidingsberekening geen rekening wordt gehouden met niet-reguliere emissies (‘ongewone voorvallen’), waardoor een mogelijke onderschatting van het immissieniveau ontstaat? Klopt het daarbij ook dat Tata Steel deze ‘ongewone voorvallen’ op jaarbasis meer dan 2000 keer heeft?
 14. Deelt u de mening dat modelering van niet-reguliere emissies belangrijk is voor het Maximaal Toelaatbare Risico (MTR) en dat dit vergunningsplichtig zou moeten zijn? Zo ja, welke stappen gaat u hiervoor zetten? Zo niet, waarom niet?
 15. Deelt u de mening van de ILT dat Tata Steel niet het gehele Maximaal Toelaatbare Risico van een stof mag opvullen, omdat er ook sprake kan zijn van andere bronnen en achtergrondconcentraties? Zo ja, wat gaat u doen om te zorgen dat één bedrijf niet langer het gehele Maximaal Toelaatbare Risico van een stof mag opvullen? Zo niet, waarom niet?
 16. Kunt u uitleggen waarom van de 223 bekende emissiepunten er slechts 17 in het rapport zijn opgenomen waar plannen bestaan om de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen te verminderen? Acht u hiermee voldoende borging van de minimalisatieverplichting art 2.4 lid 2 Ab?[4] Zo niet, wat gaat u doen zodat de minimalisatieverplichting wordt nageleefd?
 17. Bent u er van op de hoogte dat de Provincie Noord-Holland eerder al door het ILT op de vingers is getikt omdat ze te soepel omging van het toezicht op Tata Steel en dat uit een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer bleek dat het toezicht op Tata Steel aan alle kanten rammelt?[5][6] Deelt u hierover de mening dat de provincie niet bij machte is om de gezondheid van haar inwoners te beschermen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom deelt u deze mening niet?
 18. Heeft u kennisgenomen van de brief die de Gedeputeerde Staten Noord-Holland over het RIVM rapport u heeft doen toekomen? Kunt u vanwege de ernst van de inhoud hen hier snel een reactie op doen toekomen?[7] Zo nee, waarom niet?
 19. Deelt u de mening van de Gedeputeerde Staten dat de huidige milieuwetgeving onvoldoende rekening houdt met de cumulatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen? Zo ja, welke stappen gaat u zetten om dit aan te pakken? Zo niet, waarom niet?
 20. Kunt u de beantwoording op de door de Gedeputeerde Staten gestelde punten onder ‘Vraag aan het Rijk: Gezamenlijk werken aan een gezondere leefomgeving’ ook aan de Kamer doen toekomen?
 21. Kunt u garanderen dat Tata Steel deze gezondheids- en milieuproblemen aan gaat pakken? Zo ja, welke harde duurzaamheidseisen inclusief duidelijke deadlines en verantwoordingskaders gaat u hieraan verbinden? Zo niet, hoe gaat u zorgen dat hier weer sprake is van een gezonde- en milieuvriendelijke leefomgeving, waarin de gezondheid van mens- en natuur geen gevaar meer loopt?
 22. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] https://nos.nl/artikel/2376682-onderzoek-bevestigt-vermoedens-bewoners-rond-tata-steel-ijmuiden-vaker-ziek.html

[2] https://www.ilent.nl/documenten/zienswijzen/2021/03/10/brief-advies-tata-steel

[3] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210319_33886321

[4] https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2021-01-01/#Hoofdstuk2

[5] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-toezicht-op-staalfabrikant-tata-steel-faalt-blijkt-uit-rapport-randstedelijke-rekenkamer~bb71419c/

[6] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201127_93732691

[7] https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/April_2021/Inwoners_IJmond_melden_meer_specifieke_gezondheidsklachten_dan_elders_in_Nederland/Brief_aan_Staatssecretaris_van_I_W_tussentijdse_resultaten_gezondheidsonderzoek_IJmond.pdf