Vragen Teunissen en Kostic over het gebruik van onnodig geweld tegen vreedzame klimaat­de­mon­stranten


Indiendatum: 10 apr. 2024

Schriftelijke vragen van de leden Teunissen en Kostić (beide Partij voor de Dieren) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het gebruik van onnodig geweld tegen vreedzame klimaatdemonstranten

 1. Klopt het dat op zaterdag 6 april jl. bij een vreedzame klimaatdemonstratie de elleboog van een demonstrant is gebroken door een poltieagent?[1] Zo ja, vindt u dit optreden tegen vreedzame demonstranten proportioneel?
 2. Klopt het dat bij dezelfde demonstratie een vrouwelijke demonstrant bij haar borst is vastgepakt door een agent, en dat een andere agent opmerkte “dat vind je vast wel lekker”?[2] Zo ja, wat vindt u van het op deze wijze betasten van een vrouwelijke demonstrant, alsmede van het maken van een opmerking tegen deze demonstrant? ? Heeft de politie hier volgens u correct gehandeld?
 3. Bent u ervan op de hoogte dat meerdere demonstranten melden dat de politie onnodig veel geweld heeft gebruikt bij de demonstratie, zoals een demonstrant die meldt dat ondanks dat hij zou hebben aangegeven mee te willen lopen met de agent, met beide handen door die agent bij de keel is gegrepen, hem de keel is afgeknepen en de demonstrant met de handen nog op de keel omhoog is getrokken en het publiek in is geduwd?[3] Wat is uw reactie op deze signalen? In hoeverre past het optreden van de politie tijdens deze demonstratie volgens u binnen de wettelijke kaders van het demonstratierecht en mensenrechtenverdragen?
 4. In welke situaties exact is het bovengenoemde handelen van de politie proportioneel en geoorloofd? Wanneer mag een agent een demonstrant bij de keel grijpen en zijn keel afknijpen?
 5. Bent u ervan op de hoogte dat de Nederlandse Vereniging voor Journalisten het optreden van de politie jegens journalisten tijdens de genoemde demonstratie heeft veroordeeld wegens het onmogelijk maken van journalisitiek werk?[4] Wat vindt u ervan dat de politie volgens aanwezige journalisten het journalistieke werk onmogelijk heeft gemaakt?
 6. Bent u bekend met het rapport ‘State repression of environmental protest and civil disobedience: a major threat to human rights and democracy’ van Michel Forst, speciaal rapporteur van de VN, dat op 28 februari jl. gepubliceerd is?[5]
 7. Hoe reflecteert u op de conclusie van dit rapport dat de repressie waar vreedzame klimaat- en milieuactivisten op dit moment mee te maken hebben in Europa, inclusief in Nederland, een grote bedreiging vormt voor de democratie en mensenrechten?
 8. Bent u het eens met de constatering van de speciaal rapporteur dat de ecologische noodsituatie waarmee we collectief worden geconfronteerd niet kan worden aangepakt als degenen die vreedzaam alarm slaan en actie eisen, daarvoor worden gecriminaliseerd? Zo nee, waar baseert u dit op?
 9. Kunt u bevestigen dat de overheid de plicht heeft om het recht op elke vorm van vreedzaam demonstreren, inclusief burgerlijke ongehoorzaamheid, te respecteren én te beschermen, ongeacht de eventuele tijdelijke overlast of het ongemak die deze demonstraties kunnen veroorzaken? Zo nee, hoe ziet u dit dan?
 10. Kunt u bevestigen dat internationale en Europese verdragen de overheid verplichten de uitoefening van fundamentele rechten tijdens dergelijke acties maximaal te faciliteren en te beschermen, in plaats van deze te beperken of te onderdrukken? Hoe rijmt u dit met het politie-optreden tegen klimaatdemonstranten van de afgelopen jaren?
 11. De speciaal rapporteur stelt dat overheden alles op alles moeten zetten om narratieven te ontkrachten waarin klimaat- en milieuactivisten en hun bewegingen neergezet worden als criminelen of terroristen. Bent u het met mij eens dat vreedzame klimaatbewegingen op geen enkele wijze neergezet kunnen worden als een criminele organisaties? Zo nee, waarom niet?
 12. Hoe verenigt u het optreden van politie en justitie tegen klimaatdemonstranten met Artikel 3, lid 8, van het Verdrag van Aarhus, welke een een juridisch bindende verplichting oplegt aan landen die partij zijn bij het Verdrag om ervoor te zorgen dat personen die hun rechten uit hoofde van het Verdrag uitoefenen, niet worden gestraft, vervolgd of lastig gevallen?
 13. Ben u het met de speciaal rapporteur van de VN eens dat door klimaat- en milieuactivisten zowel in de politiek als in verschillende media continu in een kwaad daglicht te stellen, een giftig debat kan ontstaan dat het functioneren van de democratie kan schaden en kan aanzetten tot steeds verdergaande repressie van vreedzame demonstranten? Zo nee, op welk onderzoek berust uw mening hierover?
 14. Realiseert u zich dat u ook bijdraagt aan steeds verdere polarisatie door het te hebben over ‘illegale acties’, ‘misbruik van het demonstratierecht’ en een ‘verdienmodel’? Zo ja, waarom gebruikt u deze termen dan toch? Zo nee, kunt u toezeggen te stoppen met het gebruiken van deze termen in het debat over klimaatdemonstranten?
 15. Kunt u aangeven hoe vaak de volgende overtredingen zijn geconstateerd gedurende de afgelopen 24 maanden bij resp. de blokkades van de A12 door Extincion Rebellion en de boerenprotesten en wilt u elk van deze onderwerpen afzonderlijk beantwoorden, zowel voor de snelwegblokkades van Extinction Rebellion als voor de boerenprotesten?
  1. gebruik van geweld tegen politie of omstanders
  2. brandstichting
  3. verbranden van giftige materialen zoals asbest
  4. storten van vuil of puin
  5. intimidatie van bestuurders
  6. afsteken van vuurwerk
 16. Bent u het met mij eens dat er een wezenlijk verschil is tussen de vreedzame en geweldloze demonstraties van Extinction Rebellion en de boerenprotesten in Nederland en Brussel waarbij puin op de wegen werd gestort, bestuurders werden geïntimideerd, hooibalen in brand werden gestoken, illegaal vuurwerk werd afgestoken en zelfs asbest werd verbrand? Zo nee, waarom niet?
 17. Op 7 februari jl. bracht uw ministerie een nieuwsbericht[6] naar buiten naar aanleiding van een overleg tussen u, de politie en het OM over boerenprotesten, blokkades door Extinction Rebellion en andere protesten. Waarom kiest u ervoor om in uw beantwoording van mondelinge vragen protesten en in dit nieuwsbericht twee groepen demonstranten, die qua opzet en aard totaal van elkaar verschillen, op één hoop te gooien?
 18. Kunt u bevestigen dat in algemene zin een demonstratie alleen door het demonstratierecht beschermd wordt indien de demonstratie vreedzaam is? En geldt in algemene zin ook dat bij een gewelddadig protest geen sprake is van een door het demonstratierecht beschermde demonstratie, maar van een misdrijf tegen de openbare orde zoals bedoeld in Artikel 141 Wetboek van Strafrecht?
 19. Het hiervoor genoemde nieuwsbericht over boerenprotesten, demonstraties van XR en “protesten waarbij verwerpelijke leuzen worden gescandeerd” opent met de zin “De maat is vol: dit is geen demonstreren, dit zijn geen protesten, dit zijn illegale acties of zelfs het plegen van misdrijven”. Welke grondslag gebruikt u of uw ministerie om hier te beoordelen of hier (i) sprake is van demonstreren of protesteren, (ii) sprake is van illegale acties en(iii) sprake is van het plegen van misdrijven? Graag elk onderdeel individueel beantwoorden.
 20. Hoe rijmt u uw opmerking in dit nieuwsbericht, welke ook betrekking heeft op demonstraties van XR, met het feit dat het Europees Hof van de Rechten van de Mens vreedzame, tijdelijke verkeersblokkades heeft aangemerkt als een vorm van demonstreren, waarbij voor de overheid de plicht voorop staat om uitoefening van het demonstratierecht mogelijk te maken?
 21. Voor wat betreft Nederland beschrijft de speciaal VN-rapporteur verschillende voorbeelden van te strenge rechters en hardvochtig politieoptreden, zowel bij het beëindigen van demonstraties als nadat activisten zijn opgepakt. Hoe gaat u de vijf oproepen tot actie uit het rapport van de speciaal rapporteur omzetten in beleid?
 22. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de verantwoordelijke partijen (OM, burgemeesters, politie, etc.) per direct in lijn met internationale mensenrechtenverdragen gaan acteren?

[1] https://twitter.com/NLRebellion/status/1776892576311783521
[2] https://twitter.com/ikbendaf/status/1776683978520502500
[3] https://twitter.com/wouterwaayer/status/1776669881821192414
[4] https://twitter.com/thomasbruning/status/1777599847366901929
[5] https://unece.org/climate-change/press/un-special-rapporteur-environmental-defenders-under-aarhus-convention-releases
[6] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2024/02/07/verklaring-van-ministerie-van-jenv-over-spoedoverleg-met-politie-en-om-over-boerenprotestacties