Vragen aan de minister van LNV over de bescherming van de rivier­rombout (libel­len­soort)


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bescherming van de rivierrombout (libellensoort).

1. Kent u het bericht ‘Herstart bouw fietsbrug over de Vlij’ 1?

2. Deelt u de mening dat met herstart van deze fietsbrug de biotoop van de Rivierrombout ernstig wordt aangetast? Zo nee, waarom niet?

3. Is het u bekend dat exemplaren van deze diersoort (Rivierrombout) pas vanaf juni kunnen worden gesignaleerd? Zo ja, hoe verklaart u dan het feit dat beoordelingen door de Dienst Regelingen zijn gebaseerd op onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dordrecht, die onmogelijk ten tijde van het onderzoek de aanwezigheid van deze diersoort konden aantonen? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen?

4. Deelt u de mening dat deze onderzoeken gebaseerd zijn op gegevens, die het besluit niet kunnen rechtvaardigen en op het juiste tijdstip opnieuw moeten worden uitgevoerd? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te nemen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het met onze fractie eens dat de bouwwerkzaamheden aan de fietsbrug stilgelegd moeten worden, totdat de uitkomsten van een nieuw onderzoek, dat op een adequaat tijdstip is uitgevoerd, bekend zijn? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te nemen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid de ontheffing opnieuw te verlenen waarin dezelfde eisen zijn opgenomen als in de voorgaande ontheffingen, zodat de biotoop in stand blijft en met werkzaamheden door de gemeente Dordrecht rekening gehouden wordt met de seizoensactiviteiten van de soorten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


1http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=uqqqiKsHaKnPvBJiBCjBoxB

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 24 aug. 2009

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Vraag 1
Kent u het bericht “Herstart bouw fietsbrug over de Vlij”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat met herstart van deze fietsbrug de biotoop van de rivierrombout ernstig wordt aangetast? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ik deel deze mening niet. Begin mei 2009 heeft de gemeente Dordrecht een door een ecologisch adviesbureau opgestelde rapportage overlegd waarin de huidige situatie in het plangebied wordt beoordeeld. In de rapportage wordt geconcludeerd dat met de aanleg van de brug de functie die het leefgebied heeft voor de populatie rivierrombouten in de Vlij en het Wantij niet zodanig zal worden aangetast dat sprake is van overtreding van de Flora- en faunawet.

Ik acht dit onderzoek voldoende adequaat om, mede gelet op gegevens uit voor¬gaande onderzoeken, te concluderen dat voortzetting van de bouwwerkzaam¬heden niet zal leiden tot overtreding van de Flora- en faunawet. Overigens heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam bij uitspraak van 29 mei 2009 overwogen dat ik mij op bedoeld onderzoek had mogen baseren.

Vraag 3
Is het u bekend dat exemplaren van deze diersoort (rivierrombout) pas vanaf juni kunnen worden gesignaleerd? Zo ja, hoe verklaart u het feit dat beoordelingen door de Dienst Regelingen zijn gebaseerd op onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dordrecht, die onmogelijk de aanwezigheid van deze diersoort konden aantonen? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen?

Antwoord
Ja. Voor zover het onderzoek dat is uitgevoerd betrekking heeft op de rivierrom¬bout, is dit niet bedoeld geweest als een inventarisatie van de aanwezigheid van exemplaren van de rivierrombouten in het plangebied.
Het onderzoek had tot doel te beoordelen of ten gevolge van de aanleg van de brug de functie die het leefgebied heeft voor de populatie rivierrombouten in de Vlij en het Wantij zodanig zal worden aangetast dat sprake is van overtreding van de Flora- en faunawet. Dit bleek niet het geval.

Vraag 4
Deelt u de mening dat deze onderzoeken gebaseerd zijn op gegevens, die het besluit niet kunnen rechtvaardigen en op het juiste tijdstip opnieuw moeten worden uitgevoerd? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, deze mening deel ik niet. Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 3 zie ik geen aanleiding te veronderstellen dat het uitgevoerde onderzoek gebaseerd is op gegevens die het besluit niet kunnen rechtvaardigen. Er is dan ook geen reden het onderzoek opnieuw uit te voeren.

Vraag 5
Deelt u de mening dat de bouwwerkzaamheden aan de fietsbrug stilgelegd moeten worden, totdat de uitkomsten van een nieuw onderzoek, dat op een adequaat tijdstip is uitgevoerd, bekend zijn? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, zie vraag 3 en 4.

Vraag 6
Bent u bereid de ontheffing opnieuw te verlenen waarin dezelfde eisen zijn opgenomen als in de voorgaande ontheffingen, zodat de biotoop in stand blijft en met werkzaamheden door de gemeente Dordrecht rekening gehouden wordt met de seizoensactiviteiten van de soorten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Eerdergenoemde rapportage heeft duidelijk gemaakt dat er geen ontheffing van de Flora- en faunawet (meer) benodigd is voor het project.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen aan de minister van LNV over teelt van lupinen.

Lees verder

Vragen aan de minister van LNV over promotie van dieronvriendelijk kalfsvlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer