Vragen aan de minister van LNV over teelt van lupinen.


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over teelt van lupinen

1. Kent u het bericht ‘saldo van zoete lupinen kan concurreren met tarwe’ 1?

2. Kunt u aangeven hoe dit bericht zich verhoudt tot het bericht ‘Erwten, lupinen en veldbonen niet kansrijk als sojavervanger ‘2 d.d. 10-12-08 , waarin u aangeeft dat lupineteelt te weinig zou opbrengen?

3. Kunt u aangeven waarop het verschil in inzicht tussen Wageningen UR en Stichting Kiemkracht/LEI gebaseerd is?

4. Bent u met prof. Van Haren van mening dat een opbrengst van 5 ton tarwibonen per hectare realiseerbaar is, waarmee de teelt qua eiwitopbrengst vergelijkbaar is aan wintertarwe? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u op de hoogte van het feit dat Frankrijk de steun voor de teelt van eiwithoudende gewassen van 55€ per ha met 150€ per ha verhoogt om die teelten te bevorderen 3?

6. Bent u bereid ook in Nederland de teelt van eiwithoudende gewassen te bevorderen in het kader van het streven naar een verduurzaming van de voedselproductie? Zo ja, op welke termijn en wijze ? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid in Europees verband te pleiten voor een stimuleringsregeling voor de teelt van eiwithoudende gewassen , waardoor soja vervangen kan worden door duurzamer geteelde Europese eiwitten?

8. Bent u met prof van Haren van Kiemkracht eens dat in Nederland 200.000 ha tarwi geteeld zou kunnen worden, waarmee 20% van de soja in de veehouderij vervangen zou kunnen worden? Zo ja, bent u bereid de realisatie daarvan na te streven? Zo nee, waarom niet?

1 'Saldo van zoete lupine kan concurreren met tarwe' Agriholland (persbericht)- ‎11 jun. 2009‎
2 http://www.agd.nl/1066425/Nieuws/Artikel/Erwten,-lupinen-en-veldbonen-niet-kansrijk-als-sojavervanger.htm
3 http://www.agrapresse.fr/agriculture-societe/proteagineux-des-soutiens-qui-vont-presque-quadrupler-en-2010-art241268-22.html

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 3 sep. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de teelt van lupinen (nr. 2009Z13609).

1.
Kent u het bericht “Saldo van zoete lupinen kan concurreren met tarwe”1?

Ja.

2.
Kunt u uiteenzetten hoe dit bericht zich verhoudt tot het bericht “Erwten, lupinen en veldbonen niet kansrijk als sojavervanger” 2, waarin u te kennen geeft dat lupineteelt te weinig zou opbrengen?

In het door WUR opgestelde rapport waaruit het bericht is voortgekomen, is gerekend met de opbrengsten van de huidige soorten en rassen.
Deze berekeningen laten zien dat huidige lupinerassen achterblijven bij tarwe.
Zoete lupinen oftewel Tarwi lijkt een interessant gewas te zijn vanwege de hoge gehalten aan eiwit en olie. Maar van het gewas, dat in de Andes groeit, is weinig of niets bekend bij een teelt onder Nederlandse/West-Europese omstandigheden. Het bericht dat onder 1 vermeld wordt, is dan ook gebaseerd op inschattingen over een mogelijk in de toekomst te behalen opbrengst van 5 ton per ha.

3.
Kunt u toelichten waarop het verschil in inzicht tussen Wageningen UR en Stichting Kiemkracht/LEI gebaseerd is?

Er is geen verschil in inzicht tussen Wageningen UR en Kiemkracht/LEI. Zowel Wageningen UR, inclusief LEI, als Kiemkracht zijn het erover eens dat tarwi een interessant gewas is en dat het de moeite waard is om verder te onderzoeken. De toekomstverwachtingen van dit gewas worden door Kiemkracht alleen zeer optimistisch ingeschat en worden door WUR wat meer realistisch benaderd.

4.
Deelt u de mening van prof. Van Haren dat een opbrengst van 5 ton tarwibonen per hectare (ha) realiseerbaar is, waarmee de teelt qua eiwitopbrengst vergelijk­baar is aan wintertarwe? Zo nee, waarom niet?

Op basis van de ervaringen met erwten, veldbonen en lupinen over de afgelopen 25 jaar is de verwachting van WUR dat het niet gemakkelijk zal zijn om met dit lupinegewas een opbrengst te halen van 5 ton per hectare. De huidige opbrengsten komen niet verder dan 2 tot 3 ton per hectare, ondanks jarenlang veredelingswerk. Echter, enige ervaring met deze specifieke lupinesoort tarwi is er niet. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de geschetste verwachtingen haalbaar zijn.

5.
Bent u op de hoogte van het feit dat Frankrijk de steun voor de teelt van eiwit­houdende gewassen van 55€ per ha met 150€ per ha verhoogt om die teelten te bevorderen?3

Ja.

6.
Bent u bereid ook in Nederland de teelt van eiwithoudende gewassen te bevorderen in het kader van een verduurzaming van de voedselproductie?
Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?


Het direct met overheidsgeld ondersteunen van dergelijke teelten past niet bij de inzet die ik samen met de sector heb gekozen bij de invulling van artikel 68. Ik zie de lokale teelt van eiwithoudende gewassen als één van de perspectieven om de ambities te realiseren voor een gesloten voer-mest kringloop. Deze ambities maken onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en de beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen. Ik wil de komende periode samen met sector en maatschappelijke organisaties de mogelijkheden verkennen om hier vorm aan te geven aan.

7.
Bent u bereid in Europees verband te pleiten voor een stimuleringsregeling voor de teelt van eiwithoudende gewassen, waardoor soja vervangen kan worden door duurzamer geteelde Europese eiwitten?

Nee, dit staat haaks op de lijn die recentelijk is ingezet. Daarbij is in Europees verband afgesproken gewasspecifieke steun af te schaffen. De Europese steun voor eiwitrijke gewassen mag nog tot eind 2011 gegeven worden. In april heb ik aangekondigd de steun voor eiwitrijke gewassen per 2010 te ontkoppelen
(TK 28625, nr. 67 van 27 april 2009).

8.
Deelt u de mening van prof. Van Haren van Kiemkracht dat in Nederland 200.000 ha tarwi geteeld zou kunnen worden, waarmee 20% van de soja in de veehouderij vervangen zou kunnen worden? Zo ja, bent u bereid de realisatie daarvan na te streven? Zo nee, waarom niet?

Ik deel de mening dat het technisch gezien mogelijk is om 200.000 hectare te benutten voor de teelt van tarwi, om vervolgens de oogst te gebruiken als dier­voeder. Ik zal dit echter niet gewasspecifiek financieel steunen. Indien de teelt voldoende rendabel is, niet teveel teeltrisico’s met zich mee brengt en past in het teeltschema, zullen boeren zelf voor deze teelt kiezen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

1AgriHolland, 11 juni 2009: “Saldo van zoete lupine kan concurreren met tarwe”
2AGD.nl, 10 december 2008www.agd.nl/1066425/Nieuws/Artikel/Erwten,-lupinen-en-veldbonen-niet-kansrijk-als-sojavervanger.htm
3AgraPresse, 24 juni 2009 www.agrapresse.fr/agriculture-societe/proteagineux-des-soutiens-qui-vont-presque-quadrupler-en-2010-art241268-22.html


Interessant voor jou

Vragen aan de minister van LNV over veelovertreders veetransportregels

Lees verder

Vragen aan de minister van LNV over de bescherming van de rivierrombout (libellensoort)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer