Schrif­te­lijke vragen Wassenberg en Teunissen over de massale dolfijns­lachting op de Faeröer eilanden


Indiendatum: 20 sep. 2021

Schriftelijke vragen van de leden Wassenberg en Teunissen (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de massale dolfijnslachting op de Faeröer eilanden.

 1. Kent u het bericht ‘Woede om massale dolfijnslachting op Faeröer eilanden’? [1]
 2. Bent u, net als uw ambtsvoorgangers, nog steeds van mening dat het doden van dolfijnen niet acceptabel is en dat deze afschuwelijke slachting nooit plaats had mogen vinden?
 3. Deelt u de mening dat dieren niet gedood of mishandeld zouden mogen worden vanwege tradities? Zo niet, waarom niet?
 4. Is het bij u bekend of er ook andere diersoorten dan grienden en witflankdolfijnen slachtoffer zijn geworden van deze zinloze slachting? Is het bekend of hierbij, net zoals eerder het geval was, meer zeldzame soorten walvissen slachtoffer zijn geworden (Kamerstuk 33400-XIII-136)?
 5. Is, net zoals in het verleden, de Deense marine betrokken geweest bij het faciliteren van deze slachtpartij? Is het bekend of hierbij wederom dierenbeschermers tegengehouden of zelfs gearresteerd zijn?
 6. Deelt u de mening dat de door de Faeröerse regering aangekondigde evaluatie van de jaarlijkse witflankdolfijnslachting te weinig en te laat is? [2] Gaat u de Faeröerse regering krachtig aanspreken op de afschuwelijke slachting?
 7. Bent u bereid Denemarken hierop aan te spreken? Zo ja, wanneer en hoe? Wanneer heeft u weer overleg met Denemarken? Gaat u de Deense ambassadeur ter verantwoording roepen?
 8. Kunt u een opsomming geven van momenten waarop u overeenkomstig met de motie van het lid Ouwehand (TK 21501-32, nr. 734) Denemarken hebt aangesproken op de slachtpartij? Wanneer heeft u dit voor het laatst gedaan? En wat waren de resultaten van het aanspreken van Denemarken op deze slachtpartijen door u en uw voorgangers?
 9. Bent u bereid de dolfijnslachting op de Faeröer eilanden te agenderen voor de aankomende Europese Landbouw- en Visserijraad? Zo niet, waarom niet?
 10. Klopt het dat er nog steeds geen EU-wetgeving is die het slachten van dolfijnen verbiedt? Zijn er pogingen gedaan om tot zulke wetgeving te komen? Zo ja, waarom is dit niet van de grond gekomen? Bent u bereid zich in te zetten voor dergelijke wetgeving?
 11. Bent u bereid om in EU-verband naar gelijksgezinde landen te zoeken om samen druk uit te oefenen op Denemarken en de autoriteiten van de Faeröer eilanden om de slachting te verbieden?
 12. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/woede-om-massale-dolfijnslachting-op-faeroer-eilanden~b9f20a47/

[2] https://www.government.fo/en/news/news/dolphin-hunt-to-be-evaluated/