Schrif­te­lijke vragen Van Raan en Teunissen over export­steun uit Neder­lands belas­tinggeld voor een omstreden project op de Fili­pijnen


Indiendatum: mrt. 2022

Schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Raan en Teunissen (beide PvdD) aan de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over exportsteun uit Nederlands belastinggeld voor een omstreden project op de Filipijnen (deel 2)

 1. Bent u bekend met het artikel “Nederlandse ‘Maasvlakte’ in de baai van Manilla staat haaks op bescherming natuur”?[1]
 2. Herinnert u zich de antwoorden op onze schriftelijke vragen van 27 augustus 2021 over exportsteun uit Neder­lands belastinggeld voor een omstreden project op de Filipijnen?[2]
 3. Hoe ziet u het New Manilla International Airport project (NMIA) in het kader van beleidscoherentie met duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld als het gaat om SDG 17.14 “Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken”? Kunt u hierbij ingaan op de door Deltares met financiële steun door de Nederlandse overheid ontwikkelde Manilla Bay Sustainable Development Masterplan (MBSDMP), waaruit blijkt dat de omgeving Bulacan aanmerkt als ‘strict protection zone’ en de ontwikkeling in het betreffende gebied ontraadt vanwege het negatieve effect op biodiversiteit, overstromingsgevaar en bodemdaling?
 4. Vallen de huidige werkzaamheden van Boskalis in het gebied onder de ekv-aanvraag en de bijbehorende MVO beoordeling? Zo nee, waarom niet?
 5. Hoe waardeert u de betrokkenheid van Boskalis als aannemer van San Miguel Corporation (SMC), een bedrijf dat een geschiedenis heeft van negatieve impact op mens en milieu?[3]
 6. Waarom is de Commissie Milieu Effect Rapportage (MER), die onafhankelijk adviseert over milieueffectrapportages en die nauw bij het MBSDMP betrokken is geweest, niet benaderd voor een onafhankelijke beoordeling van de Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) van het NMIA project? Bent u bereid om Atradius DSB alsnog de opdracht te geven om de Commissie MER te betrekken? Zo nee, waarom niet?
 7. Hoe vallen de activiteiten van Boskalis in de baai van Manilla, en de mogelijke steun vanuit de ekv, te rijmen met de Nederlandse ambities t.a.v. klimaatadaptatie zoals o.a. beschreven is in het Nederlands Internationaal Waterambitie (NIWA)?
 8. Bent u bekend met de 2018 studie van Wetlands International en IUCN die de omgeving van het NMIA project in Bulacan aanmerkt als een ‘internationally important waterbird site?’ en het recent verschenen Birdlife magazine waar het gevaar van het NMIA voor vogelhabitaten en wetlands in de baai van Manilla wordt beschreven? Hoe ziet u het NMIA project in het licht van deze studies?
 9. Herinnert u zich het antwoord op vraag 5 uit onze schriftelijke vragen over exportsteun uit Nederlands belastinggeld voor een omstreden project op de Filipijnen: “Op dit moment kan ik niet bevestigen of de aantijgingen van gedwongen verhuizingen en van vernietiging van mangroven kloppen”? Kunt u dit inmiddels wel bevestigen? Zo ja, wat betekent dit voor de ekv? Zo nee, hoe kan het dat dit wel bekend is bij de coalitie van Filipijnse en Nederlandse maatschappelijke organisaties en wetenschappers, maar niet bij het kabinet en Atradius DSB, zoals ook weer bevestigd in het artikel “Nederlandse ‘Maasvlakte’ in de baai van Manilla staat haaks op bescherming natuur”?
 10. Klopt het dat er geen milieueffectrapportage is gemaakt voor de bouw van het vliegveld, en dat de effecten van het nieuwe vliegveld op onder andere vogeltrekroutes en bodemdaling daardoor onbekend zijn? Zo ja, bent u het ermee eens dat het uitvoeren van een dergelijke effectrapportage noodzakelijk is om een zorgvuldige afweging te kunnen maken met betrekking tot de effecten van het project op mens en natuur?
 11. Bent u van mening dat er alles aan gedaan wordt om de effecten van deze mogelijke ekv op mens, dier, natuur en milieu in kaart te brengen?


[1] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-nederlandse-maasvlakte-in-de-baai-van-manilla-staat-haaks-op-bescherming-natuur~b5d9a5d8/

[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z14608&did=2021D36374

[3] https://www.business-humanrights.org/en/companies/san-miguel-corporation-smc/