Vragen Wassenberg over de over­een­komst van LNV met DUPAN voor het uitzetten van jonge paling, terwijl het ICES aangeeft dat dit scha­delijk is


Indiendatum: 18 mrt. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de overeenkomst van LNV met DUPAN voor het uitzetten van jonge paling, terwijl het ICES aangeeft dat dit schadelijk is.

  1. Kent u het bericht ‘Vissector laat morgen weer miljoenen visjes los, maar het gaat de bedreigde paling niet helpen’’? [1]
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) vorig jaar heeft aangeven dat het uitzetten van paling niet werkt en zelfs schadelijk is? [2], [3]
  3. Klopt het dat het ministerie van LNV een overeenkomst heeft gesloten met DUPAN voor het uitzetten van jonge paling in Nederland, die eerst elders, zoals in Frankrijk, is gevangen? [4]
  4. Hoe rijmt u uw steun aan het vangen en uitzetten van jonge paling met de conclusie van ICES dat vangen en uitzetten van jonge paling schadelijk is voor de soort?
  5. Klopt het dat het uitzetten van glasalen in Nederland vooral gebeurt in gebieden waar de dieren later weer ter consumptie worden opgevist door palingvissers?
  6. Klopt het dat de Europese paling één populatie vormt, met een groot verspreidingsgebied van IJsland tot Noord-Afrika? [5]
  7. Hoe helpt het de Europese paling populatie wanneer jonge paling (glas- en pootaal) elders in Europa wordt gevangen om in Nederland te worden uitgezet?
  8. Bevestigt u dat het uitzetten dan ook niet bijdraagt aan de versterking van de populatie, maar gebeurt om de palingsector overeind te houden?

[1] https://www.ed.nl/binnenland/vissector-laat-morgen-weer-miljoenen-visjes-los-maar-het-gaat-de-bedreigde-paling-niet-helpen~a3e541b1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=e584dc646a9fcc08e3fcc89f4f982cb5&auth_rd=1
[2] https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=38321
[3] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/advies-alle-visserij-op-paling-moet-stoppen~bafd8a25/
[4] https://www.vismagazine.nl/nieuws/dupan-sluit-6-jarige-overeenkomst-met-overheid-voor-herbevolking-jonge-paling
[5] https://www.wur.nl/nl/show/alles-over-paling-europese-aal.htm#:~:text=Europese%20aal%20is%20%C3%A9%C3%A9n%20populatie,Sargassozee%20om%20daar%20te%20paaien.

Indiendatum: 18 mrt. 2022
Antwoorddatum: 13 apr. 2022

1 Kent u het bericht ‘Vissector laat morgen weer miljoenen visjes los, maar het gaat de bedreigde paling niet helpen’’?
Ja.

2 Bent u op de hoogte van het feit de ICES vorig jaar heeft aangeven dat het uitzetten van paling niet werkt en zelfs schadelijk is?
In het meest recente ICES-advies is aangegeven dat ‘het nettovoordeel van het uitzetten van aal voor het voortplantingsvermogen van het bestand onbekend is’. In wetenschappelijke zin is nog onduidelijk of uitzet van glasaal nu juist wel of niet bijdraagt aan een verhoogde uittrek van schieraal en hiermee een bijdrage zou kunnen leveren aan het herstel van de aalpopulatie. Twijfel bestaat met name op het punt of elders uitgezette glasaal na voltooiing van zijn levenscyclus in staat is om daadwerkelijk de migratieroute terug naar de voortplantingsgronden aan de overzijde van de oceaan weer terug te vinden. Hier verschillen de wetenschappers nog zeer over van mening. Omdat ook niet is bewezen dat de uitzet van glasaal niet werkt, is meer onderzoek nodig. In Europees verband dring ik ook aan op meer onderzoek.

3 Klopt het dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een overeenkomst heeft gesloten met DUPAN voor het uitzetten van jonge paling in Nederland, die eerst elders, zoals in Frankrijk, is gevangen?
Bij het opstellen van de EU Aalverordening is, op basis van de op dat moment beschikbare kennis, besloten dat een deel van de in Zuid-Europa gevangen glasaal benut zou kunnen worden voor uitzet in Noord-Europese wateren. Dit is als mogelijke beheersmaatregel in de Aalverordening opgenomen en wordt door veel EU-lidstaten als beheersmaatregel toegepast. Franse wetenschappers stellen jaarlijks het glasaalbestand vast,op basis waarvan een quotum wordt vastgesteld van glasaal die mag worden gevangen voor uitzet. In dit kader heeft sindsdien uitzet van glasaal in Nederlandse wateren plaatsgevonden in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de uitvoering hiervan heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Voor de komende periode heeft DUPAN, op basis van deze aanbesteding, de opdracht om de uitzet van glasaal binnen de hiervoor afgesproken kaders vorm te geven en uit te voeren.

4 Hoe rijmt u uw steun aan het vangen en uitzetten van jonge paling met de conclusie van ICES dat vangen en uitzetten van jonge paling schadelijk is voor de soort?
Zie het antwoord op vraag 1 en 2.

5 Klopt het dat het uitzetten van glasalen in Nederland vooral gebeurt in gebieden waar de dieren later weer ter consumptie worden opgevist door palingvissers?
Voor de selectie van uitzetgebieden is een uitzetprotocol opgesteld wat onderdeel uitmaakte van de aanbestedingsprocedure. Belangrijkste ijkpunten zijn daarbij dat het uitzetgebied geen vervuilingsproblematiek met dioxines mag kennen en dat het uitzetwater aan het einde van de levenscyclus weer uittrekbaar is voor de uitgezette alen. In deze gebieden kan sprake zijn van aalvisserij. In een aantal gevallen is de vangst gequoteerd en heeft die vangst niet veel invloed op de uitzet. Visserij op aal is in het kader van de Aalverordening weliswaar aan strikte restricties verbonden, maar binnen deze restricties is bevissing toegestaan.

6 Klopt het dat de Europese paling één populatie vormt, met een groot verspreidingsgebied van IJsland tot Noord-Afrika?
Dat klopt. Alle volwassen schieraal uit het hele verspreidingsgebied trekt naar de Sargassozee om daar te paaien. Hierdoor is herstel in Nederland niet alleen afhankelijk van de situatie in Nederland. Aan herstel van de aal moet daarom internationaal, door de landen in het gehele verspreidingsgebied, worden gewerkt, zoals de EU Aalverordening ook beoogt.

7 Hoe helpt het de Europese paling populatie wanneer jonge paling (glas- en pootaal) elders in Europa wordt gevangen om in Nederland te worden uitgezet?
Hoewel er zoals aangegeven nog wetenschappelijke discussie is over de mate van werkzaamheid van deze maatregel, is deze maatregel wel opgenomen in de Aalverordening als zijnde een maatregel die in het voordeel van de aalpopulatie werkt. Glasaaluitzet als beheermaatregel gebeurt derhalve in meerdere EU-lidstaten. Dit is gedaan vanuit de overweging dat er in Zuid-Europa een overschot aan glasaal zou zijn. Dit overschot zou komen doordat de glasaal daar niet kan opgroeien doordat ze niet kan intrekken dus niet kan bijdragen aan het herstel van het aalbestand. Door een deel van deze glasaal te benutten voor uitzet in Noord-Europese wateren kan deze glasaal uiteindelijk wel bijdragen aan herstel van de aalpopulatie.

8 Bevestigt u dat het uitzetten dan ook niet bijdraagt aan de versterking van de populatie, maar gebeurt om de palingsector overeind te houden?
Deze conclusie deel ik niet. Uitzet is nadrukkelijk in het kader van de Aalverordening bedoeld als maatregel om op langere termijn bij te dragen aan herstel van de aalpopulatie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Van Raan en Teunissen over exportsteun uit Nederlands belastinggeld voor een omstreden project op de Filipijnen

Lees verder

Vragen Wassenberg over de verkoop van voormalige circusolifant Buba aan een circuspark in Hongarije

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer