Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VROM over het niet nakomen van haar natuur­ver­plich­tingen


Indiendatum: mei 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu over het niet nakomen van haar natuurverplichtingen

  1. Kent u het bericht “Nederland komt natuurverplichting niet na”1?
  2. Kunt u aangeven of het inderdaad zo is dat Nederland haar natuurverplichtingen niet nakomt? Zo ja, bent u bereid daar spoedig actie op te ondernemen op een wijze zodat wij onze verplichtingen alsnog na zullen komen? Zo neen, in welk opzicht is het bericht onjuist?
  3. Deelt u de mening dat de teruggang in bedreigde soorten zorgen baart? Zo ja, op welke wijze probeert u de teruggang in bedreigde soorten te keren? Zo neen, waarom niet?
  4. Welke actieve inzet pleegt u om bedreigde soorten, bijvoorbeeld het Vliegend hert (lucanus cervus) voor uitsterven te behoeden?
  5. Deelt u de mening dat natuur het meest kostbare is dat we hebben en dat ecologische belangen niet langer ondergeschikt gemaakt zouden mogen worden aan economische belangen? Zo ja, op welke wijze wilt u ecologische belangen meet bescherming gaan bieden tegen economische belangen? Zo neen, waarom niet?
  6. Bent u bereid een commissie in te stellen van omvang en zwaarte vergelijkbaar aan die van de commissie Elverding die onderzoek gaat doen naar beleidsmogelijkheden om ecologische belangen beter te beschermen tegen ontwikkelingsplannen in de groene ruimte? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) Elsevier 20 mei 2008

Indiendatum: mei 2008
Antwoorddatum: 1 jul. 2008

Geachte Voorzitter,

Mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beantwoord ik hierbij de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het niet nakomen van natuurverplichtingen.

1
Kent u het bericht “Nederland komt natuurverplichting niet na”?

Ja.

2
Kunt u aangeven of het inderdaad zo is dat Nederland haar natuurverplichtingen niet nakomt? Zo ja, bent u bereid daar spoedig actie op te ondernemen op een wijze die maakt dat wij onze verplichtingen alsnog na zullen komen? Zo neen, in welk opzicht is het bericht onjuist?

In een mededeling over de voorbereiding van de ‘gezondheidscontrole’ van het hervorm¬de GLB (2007) stelt de Europese Commissie dat "lidstaten op zich hebben genomen om in 2010 het verlies van biodiversiteit te stoppen", maar dat "het niet waarschijnlijk is dat deze doelstelling wordt gehaald". Zoals het bericht aangeeft, schat het Planbureau voor de Leefomgeving in dat dit ook geldt voor Nederland. Het kabinet neemt de internationale biodiversiteitambities serieus en heeft dan ook onlangs het beleidsprogramma ‘Biodiversi¬teit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd’ uitgebracht. Dat bouwt ook voort op het bestaande milieu- en natuurbeleid dat volgens het planbureau inmiddels vruchten begint af te werpen voor de biodiversiteit in ons land.

3
Deelt u de mening dat de teruggang in bedreigde soorten zorgen baart? Zo ja, op welke wijze probeert u de teruggang in bedreigde soorten te keren? Zo neen, waarom niet?

Dat bij bepaalde groepen dieren en planten het aantal bedreigde soorten toeneemt, baart ook mij zorgen. Een breed scala aan inspanningen moet bijdragen aan het keren van zulke trends. Dat zijn vooral de realisatie van de EHS en Natura 2000-gebieden, maar ook de leefgebiedenbenadering, het invasieve-exotenbeleid, milieubeleid, ontsnipperingsbeleid, waterbeleid en visserijbeleid.

4
Welke actieve inzet pleegt u om bedreigde soorten, bijvoorbeeld het vliegend hert (lucanus cervus), voor uitsterven te behoeden?

Naast generieke maatregelen worden voor bepaalde soorten aanvullend actieve bescher¬mingsmaatregelen genomen, zoals het aanwijzen van Natura 2000-gebieden en het toepassen van de leefgebiedenbenadering. In het geval van het vliegend hert is de aanwijzing van zeven Natura 2000-gebieden in voorbereiding.

5
Deelt u de mening dat natuur het meest kostbare is dat we hebben en dat ecologische belangen niet langer ondergeschikt gemaakt zouden mogen worden aan economische belangen? Zo ja, op welke wijze wilt u ecologische belangen meer bescherming gaan bieden tegen economische belangen? Zo neen, waarom niet?

Ik streef in beleid en regelgeving naar een balans tussen economie en ecologie. Veel economische activiteiten zijn alleen mogelijk in een bepaalde natuurlijke omgeving. Denk daarbij aan visserij of landbouw. We zoeken daarom naar mogelijkheden om, zonder de instandhouding van de te beschermen natuurwaarden in gevaar te brengen, ruimte te houden voor economisch gebruik en ontwikkeling.

6
Bent u bereid een commissie in te stellen van omvang en zwaarte vergelijkbaar aan die van de commissie Elverding, die onderzoek gaat doen naar beleidsmogelijkheden om ecologische belangen beter te beschermen tegen ontwikkelingsplannen in de groene ruimte? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Het beleidsprogramma ‘Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd’ voorziet in de instelling van een maatschappelijke taskforce ‘Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen’.

Deze task force zal ecologische belangen als belangrijk vertrekpunt hanteren en zal zich ook uitspreken over het vraagstuk van behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit binnen Nederland. Die biodiversiteit bevindt zich voor een belangrijk deel in de groene ruimte.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over de opvang van konijnen en knaagdieren

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het afschot van duiven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer