Kamer­vragen aan de minister van LNV over de opvang van konijnen en knaag­dieren


Indiendatum: mei 2008

Vragen lid Ouwehand aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de opvang van konijnen en knaagdieren

  1. Kent u de berichten “Denk na, voordat je een dier koopt”1 en “Neem allemaal een lief konijntje uit het asiel”2 , waaruit duidelijk wordt dat een nieuw te openen opvangcentrum voor konijnen en knaagdieren in Utrecht al vol zit vóórdat dit centrum officieel haar deuren opent?
  2. Kunt u aangeven hoeveel konijnen en knaagdieren jaarlijks in Nederland worden verkocht en hoeveel dieren worden afgestaan of gedumpt? Zo neen, bent u bereid hiervoor een landelijke registratie op te zetten?
  3. Deelt u de mening dat er een gebrek is aan opvangplaatsen voor konijnen en knaagdieren? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit probleem op te lossen? Zo neen, waar baseert u dit op?
  4. Deelt u de mening dat mensen veel te gemakkelijk een konijn aanschaffen en dat de drempel voor de aanschaf van een huisdier verhoogd zou moeten worden? Zo ja, kunt u toelichten wat uw concrete ambities en doelstellingen zijn op dit terrein? Zo neen, waarom niet?
  5. Hoe beoordeelt u de verkoop van konijnen in tuincentra, waarbij deze op ooghoogte van kinderen worden geplaatst, in het kader van het streven naar vermindering van impulsaankopen van dieren?
  6. Welke regels gelden er voor het fokken, houden en verkopen van konijnen en knaagdieren in de commerciële gezelschapsdierensector en welke dierenwelzijnsnormen worden hierbij gehanteerd?
  7. Kunt u aangeven hoeveel konijnen en knaagdieren jaarlijks in Nederland voor de commerciële gezelschapsdierensector worden gefokt en door wie?
  8. Is er sprake van import van konijnen en knaagdieren voor de commerciële gezelschapsdierensector? Zo ja, uit welke landen en welke regels worden hiervoor gesteld?
  9. Bent u bereid beleid te ontwikkelen voor de opvang van afgestane of gedumpte gezelschapsdieren en daartoe de benodigde middelen beschikbaar te stellen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.ad.nl/utrecht/stad/2294135/lsquoDenk_na_voordat_je_een_dier_kooptrsquo.html
(2) http://www.depers.nl/binnenland/202177/Neem-allemaal-een-lief-konijntje-uit-het-asiel.html

Indiendatum: mei 2008
Antwoorddatum: 30 jun. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de opvang van konijnen en knaagdieren.

1
Kent u de berichten “Denk na, voordat je een dier koopt” 1) en “Neem allemaal een lief konijntje uit het asiel” 2), waaruit duidelijk wordt dat een nieuw te openen opvangcentrum voor konijnen en knaagdieren in Utrecht al vol zit vóórdat dit centrum officieel haar deuren opent?

Ja.

2
Kunt u aangeven hoeveel konijnen en knaagdieren jaarlijks in Nederland worden verkocht en hoeveel dieren worden afgestaan of gedumpt? Zo neen, bent u bereid hiervoor een landelijke registratie op te zetten?

Er zijn geen cijfers omtrent de verkoop van konijnen en knaagdieren bekend. Evenmin zijn er cijfers voorhanden van het aantal afgestane of gedumpte konijnen.
Ik ben niet bereid om hiervoor een landelijke registratie op te zetten.

3 en 9
Deelt u de mening dat er een gebrek is aan opvangplaatsen voor konijnen en knaag¬dieren? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit probleem op te lossen? Zo neen, waar baseert u dit op?

Bent u bereid beleid te ontwikkelen voor de opvang van afgestane of gedumpte gezelschapsdieren en daartoe de benodigde middelen beschikbaar te stellen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?


De opvang van gezelschapsdieren (waaronder konijnen en knaagdieren) is een verant¬woordelijkheid van gemeenten. In het geval van eventuele problemen op gemeentelijk niveau bij de opvang van gezelschapsdieren, is het aan de betreffende gemeente om deze problemen adequaat op te lossen. Voor de rijksoverheid zie ik hier geen rol weggelegd.

4
Deelt u de mening dat mensen veel te gemakkelijk een konijn aanschaffen en dat de drempel voor de aanschaf van een huisdier verhoogd zou moeten worden? Zo ja, kunt u toelichten wat uw concrete ambities en doelstellingen zijn op dit terrein? Zo neen, waarom niet?

Mijn inzet is dat de koper bij de aanschaf van een gezelschapsdier zich vooraf goed infor¬meert over de specifieke behoeftes van het dier en daarbij de consequenties van het houden van dat dier overziet. Om kopers en houders van gezelschapsdieren de helpende hand te bieden wat betreft betrouwbare en deskundige informatie, heb ik samen met andere organisaties in oktober 2007 het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) opgericht. Het LICG zet zich onder het motto “Houden van dieren met verstand” in om mensen bewust te maken van het feit dat men niet lichtvaardig een dier moet aan¬schaffen en dat aan het houden van een dier onlosmakelijk consequenties zijn verbonden.

5
Hoe beoordeelt u de verkoop van konijnen in tuincentra, waarbij deze op ooghoogte van kinderen worden geplaatst, in het kader van het streven naar vermindering van impuls¬aankopen van dieren?

De branche heeft een verantwoordelijkheid om (potentiële) kopers te informeren dat de aanschaf van een dier meebrengt dat het dier een goede verzorging behoeft. Op dit moment wordt gewerkt aan de opzet en invulling van een certificatiesysteem voor deze branche. In het systeem van de private certificering voor dierenspeciaalzaken en groot¬handels zal naar verwachting hieraan aandacht worden besteed, waarbij ook een verantwoorde winkelpresentatie van konijnen wordt meegenomen.

6
Welke regels gelden er voor het fokken, houden en verkopen van konijnen en knaagdieren in de commerciële gezelschapsdierensector en welke dierenwelzijnsnormen worden hierbij gehanteerd?

Op dit moment gelden - los van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren - geen specifieke regels voor het fokken, houden en verkopen van konijnen en knaagdieren in de commerciële gezelschapsdierensector.


7
Kunt u aangeven hoeveel konijnen en knaagdieren jaarlijks in Nederland voor de commer¬ciële gezelschapsdierensector worden gefokt en door wie?

Er zijn geen cijfers bekend van de aantallen gefokte konijnen en knaagdieren voor de commerciële gezelschapsdierensector. Het overgrote deel van de konijnen en knaagdieren dat aan dierenspeciaalzaken en groothandels wordt geleverd, is afkomstig van particuliere fokkers.

8
Is er sprake van import van konijnen en knaagdieren voor de commerciële gezelschaps¬dierensector? Zo ja, uit welke landen en welke regels worden hiervoor gesteld?

Voorzover mij bekend, is er geen substantiële import van konijnen en knaagdieren voor de commerciële gezelschapsdierensector. Incidenteel worden deze diersoorten in het kader van fokprogramma’s door fokkers geïmporteerd.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen van het lid Ouwehand aan de ministers van VWS en OCW over de aanvragen voor het verrichten van dierproeven

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over het niet nakomen van haar natuurverplichtingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer