Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie met betrekking tot sex met dieren


Indiendatum: feb. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie met betrekking tot sex met dieren

1. Kent u het bericht 'Nederland op kop met dierenporno' (1)?

2. Bent u op de hoogte van de marktpositie die Nederland inneemt in de productie van pornografisch materiaal met dieren? Kunt u de kamer daar inzage in geven?

3. Bent u bereid tot het instellen van een verbod op het handelen in en in bezit hebben van pornografisch materiaal waarin sprake is van bestialiteit?

4. Bent u bereid tot instelling van een algeheel verbod op sex tussen mensen en dieren? Kunt u aangeven in welke (Europese) landen een verbod geldt?

(1) http://www.gelderlander.nl/dgbinnenland/article1068484.ece

Indiendatum: feb. 2007
Antwoorddatum: 28 mrt. 2007

Antwoorden van de minister van Justitie, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren met betrekking tot seks met dieren

1
Kent u het bericht 'Nederland op kop met dierenporno'?


Ja.

2
Bent u op de hoogte van de marktpositie die Nederland inneemt in de productie van pornografisch materiaal met dieren? Kunt u de Kamer inzage in deze marktpositie geven?


Van de hier bedoelde marktpositie in de productie van pornografisch materiaal met dieren ben ik niet op de hoogte. Ik kan uw Kamer dan ook geen inzage geven in deze marktpositie. Vanwege het mondiale en open karakter van het internet is veelal noch vast te stellen waar pornografisch materiaal met dieren is geproduceerd, noch waar en door wie het materiaal op het internet is geplaatst.

3
Bent u bereid tot het instellen van een verbod op het handelen in en het in bezit hebben van pornografisch materiaal waarin sprake is van bestialiteit?

4
Bent u bereid tot instelling van een algeheel verbod op sex tussen mensen en dieren? Kunt u aangeven in welke (Europese) landen een dergelijk verbod geldt?

Antwoord 3 en 4
In het coalitieakkoord is neergelegd dat de inzet is om te komen tot een verdere verbetering van het dierenwelzijn. Voorts is aangekondigd dat de strafmaat voor dierenmishandelaars zal worden verhoogd en een verbod op het houden van dieren mogelijk zal worden gemaakt. In lijn met dit akkoord ben ik voornemens te bezien of, en zo ja, hoe het plegen van bestialiteit en het bezitten en verspreiden van beeldmateriaal van dierenporno, al dan niet via internet, kan worden strafbaar gesteld. Het ligt in de rede daarbij reeds bestaande strafbaarstellingen in de ons omringende landen te betrekken. Ik zal uw Kamer omtrent het vorenstaande weldra nader berichten.