Kamer­vragen aan de minister van LNV over welzijn­s­eisen voor konijnen


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van LNV over welzijnseisen voor konijnen

  1. Kent u het bericht ‘konijn in groep moet kunnen schuilen of vluchten’ (1) ?

  2. Bent u van mening dat de meer dan 300.000 konijnen die Nederlandse konijnenhouders per jaar fokken voor konijnenvlees voldoende worden beschermd door eisen aan het konijnenhouderijsysteem op het gebied van dierenwelzijn? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, wat zijn uw voornemen om de welzijnsituatie van konijnen te verbeteren?

  3. Bent u bereid specifieke welzijnseisen op te stellen voor het houden van konijnen, gelet op de problemen die zich in de houderij voordoen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

  4. Hoe beoordeelt u de huidige situatie in de konijnenhouderij in relatie tot artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren?

  5. Bent u van mening dat de huidige welzijnsproblemen in de vleeskonijnenfokkerij, een verbod op het fokken van vleeskonijnen rechtvaardigt omdat er geen redelijk doel is in relatie tot het onevenredig lijden van deze vleeskonijnen? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze gaat u dit verbod uitvoeren? Zo neen, waarom niet?

  6. Kent u de wetgeving in Zwitserland voor het houden van vleeskonijnen waarbij de dieren gehouden moeten worden in verhoogde kooien die deels te verduisteren zijn en waarbij zgn. kooiverrijking verplicht is? Bent u bereid de Zwitserse normen als uitgangspunt te nemen van Nederlandse welzijnseisen voor konijnen? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?


(1) d.d. 16 mei 2007 http://www.zibb.nl/landentuinbouw/veehouderij/nieuwsbericht/asp/artnr/1403077/versie/1/index.html

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 13 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over welzijnseisen konijnen.

1
Kent u het bericht ‘Konijn in groep moet kunnen schuilen of vluchten’?

Ja.

2, 3 en 4
Deelt u de mening dat de meer dan 300.000 konijnen die Nederlandse konijnenhouders per jaar fokken voor konijnenvlees, voldoende worden beschermd door eisen aan het konijnenhouderijsysteem op het gebied van dierenwelzijn? Zo ja, waar blijkt dat uit?
Zo neen, wat zijn uw voornemens om de welzijnsituatie van konijnen te verbeteren?
Bent u bereid specifieke welzijnseisen op te stellen voor het houden van konijnen, gelet op de problemen die zich in de houderij voordoen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
Hoe beoordeelt u de huidige situatie in de konijnenhouderij in relatie tot artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren?


Ter waarborging van het dierenwelzijn in de konijnenhouderij heeft de sector in 2003 haar eigen verantwoordelijkheid genomen. In samenwerking met de Dierenbescherming en de sectorafdeling Pluimvee(vlees) en Eieren (PPE) van de Productschappen van Vee, Vlees en Eieren heeft zij op vrijwillige basis de verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 vastgesteld. De verordening heeft per direct een positief effect op het welzijn van de konijnen. Naast huisvestingsnormen worden in deze verordening ook normen gesteld aan bijvoorbeeld uitvalspercentage, verrijking en lichtperioden. In de verordening is ook de verplichting opgenomen dat elke konijnenhouder zich jaarlijks moet laten controleren. De sector is daarnaast nog bezig met onderzoek naar mogelijkheden om het welzijn verder te verbeteren. Ik heb niet het voornemen om zelf specifieke welzijnseisen op te stellen.

5
Deelt u de mening dat de huidige welzijnsproblemen in de vleeskonijnenfokkerij, een verbod op het fokken van vleeskonijnen rechtvaardigt omdat er geen redelijk doel is in relatie tot het onevenredig lijden van deze vleeskonijnen? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze gaat u dit verbod uitvoeren? Zo neen, waarom niet?

Nee. Zie verder mijn antwoord op de vragen 2, 3 en 4.

6
Kent u de wetgeving in Zwitserland voor het houden van vleeskonijnen, waarbij de dieren gehouden moeten worden in verhoogde kooien die deels te verduisteren zijn en waarbij zogenaamde kooiverrijking verplicht is? Bent u bereid de Zwitserse normen als uitgangs¬punt te nemen van Nederlandse welzijnseisen voor konijnen? Zo ja, op welke termijn?
Zo neen, waarom niet?


In de PPE-verordening welzijnsnormen konijnen zijn ook voorwaarden opgenomen voor een minimale kooihoogte, een verplichte schemerperiode en het verrijken van de leefomgeving van de konijnen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg