Kamer­vragen aan de minister van LNV, OCW en VWS over school­fruit


Indiendatum: mei 2007

Kamervragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over schoolfruit

1. Kent u het bericht ‘EU denkt aan invoering schoolfruit’ (1) ?

2. Bent u van mening dat het een goede gedachte is om op zo kort mogelijke termijn schoolfruit te introduceren op alle Nederlandse scholen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u hier invulling aan geven?

3. Bent u bereid bij een mogelijke introductie van schoolfruit voorrang te geven aan fruit dat afkomstig is uit de biologische landbouw? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid de voorlichting aan met name jongeren over nut en noodzaak van meer plantaardig voedsel te intensiveren, gelet ook op de uitspraak van de staatssecretaris van VROM dat vlees het meest belastende onderdeel is van ons voedselpakket(2)? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en termijn?

(1) http://www.zibb.nl/gezondheidszorg/nieuwsbericht/asp/artnr/1403010/versie/1/ d.d. 16 mei 2007

(2) http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/10/08/R064.htm; Antwoord van de staatssecretaris van VROM op de vragen van de leden De Krom en Oplaat, nr. 122

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 5 jul. 2007

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma.

1
In de Landbouwraad van 11 en 12 juni 2007 in Luxemburg is een akkoord gesloten over de hervorming
van de gemeenschappelijke marktordeningen voor groenten en fruit. De Raad van ministers heeft de
Commissie verzocht om op korte termijn te komen met voorstellen voor een Europees
schoolfruitprogramma, die zijn gebaseerd op een studie naar de voordelen, praktische uitvoerbaarheid
en de administratieve belasting.

2
Zie antwoord bij vraag 3.

3
Ik vind het belangrijk dat mensen op jonge leeftijd kennis maken met gezonde voeding en groenten en
fruit. Hiervoor onderneem ik dan ook actie samen met mijn collega van VWS. In mijn brief van 8 maart 2007 (Kamerstuk II, 2006–2007, 30 800 XIV, nr. 84) heb ik aangekondigd dat wij een gezamenlijke programmalijn Jeugd en Voedsel zullen ontwikkelen. Hierin zullen de bestaande programma’s Smaaklessen en Schoolgruiten van mijn ministerie en VWS een plaats krijgen. Het doel hiervan is om mensen in hun jeugd al op prikkelende wijze te interesseren voor het voedsel dat zij eten, de
bijdrage daarvan aan hun eigen gezondheid en de wereld die daarachter zit. Hierbij is ook aandacht
voor productiewijzen zoals de biologische landbouw. Bovendien bevordert het uitvoeren van deze
programmalijn specifiek de groente en fruitconsumptie. Het verstrekken van groenten en fruit is dus
gekoppeld aan een lesprogramma. De inzet is erop gericht om in 2012 met dit programma 25% van de
jongeren van 4–16 jaar en 3000 basisscholen te bereiken. Dit is een stevige ambitie. Het bereiken van alle scholen is niet mogelijk, mede omdat het beleid is dat lesprogramma’s niet verplichtend aan scholen kunnen worden voorgeschreven. Het beleid is dat scholen ruimte krijgen om zelf
beleid te voeren. Bij de huidige verstrekking van groente en fruit op scholen staat voorop dat dit bijdraagt
aan een gezonder eetgedrag van de jeugd en dat voldoende scholen bediend moeten kunnen worden.

4
Uitgangspunt is dat jongeren geprikkeld worden om zich te interesseren en te informeren in de
wereld achter hun voedsel. Het idee is dat zij daarmee in staat gesteld worden om zelf bewuste keuzes te maken. In de programmalijn zal daarom ook aandacht zijn voor dierlijke productie en de vraagstukken die hiermee samenhangen. Ook bij andere doelgroepen wordt aandacht gevraagd voor voedselproductie via de meerjarige campagne Voedselkwaliteit van het Voedingscentrum. Hierbij zal ook aandacht zijn voor aspecten van dierlijke productie. Vanwege eenduidigheid van de boodschap zal
deze campagne in het eerste jaar met name gericht zijn op dierenwelzijn in de veehouderij.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer