Kamer­vragen aan de minister van LNV over ontsnapte gorilla


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Ouwehand aan de minister van LNV over ontsnapte gorilla

  1. Kent u het ANP bericht “ontsnapte gorilla gevangen” ? (1)

  2. Bent u van mening dat het tentoonstellen van zeer aan de mens verwante dieren zoals de gorilla past in de huidige tijd en het huidige denken over de rechten van dieren? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen en binnen welke termijn?

  3. Volgens de dierentuin bestaat het vermoeden “dat het dier gepest werd en zich genoodzaakt voelde zijn vrouwtje en jonge baby’s te beschermen”. Acht u het een probleem dat de wijze waarop de gorilla’s in Blijdorp gehuisvest zijn ruimte biedt aan het “pesten” van de dieren door bezoekers? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om het pesten van dieren in dierentuinen te voorkomen? Zo neen, hoe verhoudt uw mening zich tot de zorgplicht die we als mensen hebben voor dieren?

  4. Vormt het incident voor u aanleiding om te bezien of er een verbod kan komen op het houden en tentoonstellen van mensapen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  5. Vormt het incident voor u aanleiding onderzoek in te stellen naar de huisvestingseisen voor dierentuindieren en de veiligheid in dierentuinen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  6. Kent u het proefproces dat op dit moment in Oostenrijk gevoerd wordt om mensapen tot rechtssubject te verklaren?

  7. Bent u bereid analoog daaraan ook in Nederland te bezien of mensapen zelfstandig rechten kunnen krijgen gelet op hun grote verwantschap met de mens? Zo ja, wanneer wilt u in Nederland deze discussie gaan starten en op welke manier? Zo neen, waarom niet?

(1) D.d. 18 mei 2007 www.anp.nl

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 14 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over een ontsnapte gorilla.

1
Kent u het bericht “ontsnapte gorilla gevangen”?

Ja.

2
Deelt u de mening dat het tentoonstellen van zeer aan de mens verwante dieren zoals de gorilla, past in de huidige tijd en het huidige denken over de rechten van dieren? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen en binnen welke termijn?

Op grond van het Dierentuinenbesluit worden het welzijn en de gezondheid van de daar aanwezige dieren en dus ook van mensapen voldoende gewaarborgd. Ik acht het daarom niet opportuun om het tentoonstellen van mensapen nu ter discussie te stellen.

3
Acht u het een probleem dat de wijze waarop de gorilla’s in Diergaarde Blijdorp gehuisvest zijn ruimte biedt aan het pesten van dieren door bezoekers? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om het pesten van dieren in dierentuinen te voorkomen? Zo neen, hoe verhoudt dit zich tot de zorgplicht die mensen hebben voor dieren?

In dierentuinen worden dieren, met in achtneming van de veiligheid, aan het publiek getoond op een wijze dat het publiek de dieren in voldoende mate kan zien en de dieren zich op hun gemak kunnen voelen. Dat er daarbij contact is tussen dieren en mensen is inherent aan dierentuinen. Mocht een dierentuin signaleren dat bezoekers de dieren pesten, dan dient de dierentuin passende maatregelen te nemen. Ik heb begrepen dat Blijdorp inmiddels voorzieningen heeft getroffen voor de verblijven van de gorilla’s en nog studeert op definitieve maatregelen ter bescherming van de gorilla’s en ter beveiliging van bezoekers. Ik zal de getroffen maatregelen van Blijdorp inspecteren.

4
Vormt het incident aanleiding om te bezien of er een verbod kan komen op het houden en tentoonstellen van mensapen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Nee. Het betreft hier weliswaar een bijzonder ongelukkig, maar ook een zeer uitzonderlijk incident. Het voert te ver om naar aanleiding hiervan nu geen ontheffing meer te verlenen aan dierentuinen om mensapen te mogen houden en tonen.

5
Vormt het incident aanleiding onderzoek in te stellen naar de huisvestingseisen voor dierentuindieren en de veiligheid in dierentuinen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Ik ben van mening dat er tot nu toe alles aan is gedaan om de veiligheid van mens en dier in dierentuinen te garanderen. Bij de vergunningverlening is nadrukkelijk naar de veilig¬heid gekeken. Daarnaast vinden er controles in de dierentuinen plaats; de veiligheid van dieren en mensen is daar een onderdeel van.

6
Kent u het proefproces dat op dit moment in Oostenrijk gevoerd wordt om mensapen tot rechtssubject te verklaren?

Ja.

7
Bent u bereid analoog daaraan ook in Nederland te bezien of mensapen zelfstandig rechten kunnen krijgen gelet op hun grote verwantschap met de mens? Zo ja, wanneer wilt u in Nederland deze discussie gaan starten en op welke manier? Zo neen, waarom niet?

Nee. De garantie dat het welzijn en de gezondheid van de mensapen worden geborgd, is voor mij leidend. Speciale rechten voegen dan niets toe aan de situatie waarin het dier gehouden wordt.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer