Kamer­vragen aan de minister van LNV over schapen die zijn verdronken door hoog water.


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over schapen die zijn verdronken door hoog water.

1. Kent u het bericht ‘schapen verdronken door hoog water’1?

2. Is het juist dat de dieren verdronken zijn in hetzelfde gebied waar in 2006 150 paarden in ernstige problemen kwamen?

3. Bent u met mij van mening dat de zorgplicht met zich meebrengt dat de eigenaar moet zorgen dat dieren niet in omstandigheden terecht kunnen komen als nu gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

4. Is naar uw mening sprake van verwijtbare nalatigheid bij het verdrinken van dieren in buitendijks gebied? Zo nee, waarom niet?

5. Is proces verbaal opgemaakt van het voorval? Zo nee, waarom niet?

6. Is naar uw mening aanpassing van de regelgeving nodig om dieren te beschermen tegen de gevolgen van gewijzigde klimaatomstandigheden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

1www.agd.nl/1085697/Nieuws/Artikel/Schapen-verdronken-door-hoog-water.htm

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 30 okt. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over verdronken schapen door hoog water.


Vraag 1
Kent u het bericht “Schapen verdronken door hoog water”? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat de dieren verdronken zijn in hetzelfde gebied waar in 2006 150 paarden in ernstige problemen kwamen?

Antwoord
Ja.

Vraag 3, 4 en 5
Deelt u de mening dat de zorgplicht met zich brengt dat de eigenaar moet zorgen dat dieren niet in omstandigheden terecht kunnen komen als nu gebeurd is? Zo nee, waarom niet?
Is naar uw mening sprake van verwijtbare nalatigheid wanneer dieren verdrinken in buitendijks gebied? Zo nee, waarom niet?
Is proces-verbaal opgemaakt van het voorval? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden
Laat ik vooropstellen het zeer te betreuren, dat deze schapen verdronken zijn.
Tussen de beheerder van het gebied, ’t Fryske Gea, en de boeren die het land huren, is de afspraak gemaakt dat de dieren tot 15 oktober in het betreffende gebied mogen worden gehouden. Dit houdt verband met de kans op hoog water en het be­gin van het stormsei­zoen. Deze afspraken beogen te bereiken dat dieren die gra­zen op bui­ten­dijks land geen gevaar lopen. Los van deze afspraken zijn de boeren zelf in alle gevallen verantwoordelijk voor de veiligheid van hun dieren.
Het begin van de genoemde periode lag op 15 oktober. Het incident heeft zich voor­ge­daan vóór het begin van de afgesproken periode, namelijk in het weekend van 3 en 4 oktober jl.
De Algemene Inspectie Dienst is naar aanleiding van een melding van de politie op 5 oktober een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de schapen om het leven zijn gekomen.
Op dit moment worden alle feiten en omstandigheden in kaart gebracht en wordt onderzocht of er sprake is geweest van verwijtbaar gedrag van de eigenaar.

Vraag 6
Is naar uw mening aanpassing van de regelgeving nodig om dieren te beschermen tegen de gevolgen van gewijzigde klimaatomstandigheden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Naar mijn mening is wijziging van regelgeving niet noodzakelijk. De huidige regel­ge­ving biedt voldoende mogelijkheden om adequaat in te spelen op gewij­zigde kli­maatomstandigheden.
Overigens heeft ’t Fryske Gea in een persbericht over deze zaak aangegeven op korte termijn, met de boeren die het land huren, in overleg te treden om te kijken welke maatregelen nodig zijn om dergelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.

1) AGD.nl, 5 oktober 2009

http://www.agd.nl/1085697/Nieu...

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg