Kamer­vragen aan de minister van LNV over aanpak bijen­sterfte.


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over aanpak bijensterfte.

1. Kent u het bericht ‘AID en handhaving’1?

2. Is het juist dat er aan imkers die getroffen worden door plotselinge sterfte van bijenvolken te verstaan wordt gegeven dat er geen budget is voor nader onderzoek? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze wordt dan onderzoek gedaan en wat is er voor nodig daarvoor in aanmerking te komen?

3. Klopt het dat bij een verdacht vasteplanten-bedrijf in de omgeving van het beschreven voorval sprake was van het gebruik van zeer giftige bestrijdingsmiddelen en het niet op orde zijn van het logboek?

4. Kan het kloppen dat de AID de betreffende kweker in de gelegenheid zou hebben gesteld het logboek achteraf bij te werken en dat de AID pas daarna controle uitoefende? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het zero tolerance beleid dat u omschreef als staand beleid in uw antwoord op eerdere vragen (nr. 2009Z14546)? Zo nee, hoe zeker bent u daarvan?

5. Bent u bereid bij het ontbreken van correcte logboekinformatie direct handhavend te laten optreden? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid individuele imkers bij te staan bij onderzoek naar bijensterfte binnen hun populaties, gelet op het feit dat de problemen niet in kaart zijn gebracht en het aantal imkers mede onder invloed van de problemen van de bij snel afneemt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

1www.imkerplatform.nl/component/content/article/1-bestrijdingsmiddelen/101-aid-en-handhaving

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 20 okt. 2009

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

1.
Kent u het bericht “AID en handhaving”? 1)

Ja.

2.
Is het waar dat er aan imkers die getroffen worden door plotselinge sterfte van bijenvolken te verstaan wordt gegeven dat er geen budget is voor nader onderzoek? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze wordt onderzoek gedaan en wat is er voor nodig voor onderzoeksbudget in aanmerking te komen?

Nee. De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft naar aanleiding van een melding van bijensterfte door de betreffende imker controles uitgevoerd bij een aantal telers in de omgeving van de bijenkorven. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor onzorgvuldige bespuitingen door een teler, die verband zou kunnen hebben met de bijensterfte bij de betreffende imker. Alleen bij concrete aanwijzingen laat de AID bijenmonsters analyseren op het aanwezig zijn van gewasbeschermingsmiddelen, ter ondersteuning van de bewijsvoering.
In dit geval zag de AID geen reden om de monsters te laten onderzoeken.

De controleur heeft dit ook aan de betrokken imker meegedeeld. Daarbij is het budget voor monsteranalyse ter sprake gekomen, maar dat is niet de reden waarom de AID de bijenmonsters niet heeft laten analyseren.

3.
Is het waar dat bij een verdacht vaste plantenbedrijf in de omgeving van het beschreven voorval sprake was van het gebruik van zeer giftige bestrijdings¬middelen en het niet op orde zijn van het logboek?

De AID heeft geen constateringen gedaan van gebruik van niet toegelaten middelen of het gebruik van middelen in strijd met de gebruiksvoorschriften.
Bij één teler is geconstateerd dat het logboek niet goed was bijgehouden.

4.
Is het waar dat de Algemene Inspectiedienst (AID) de betreffende kweker in de gelegenheid zou hebben gesteld het logboek achteraf bij te werken en dat de AID pas daarna controle uitoefende? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het zerotolerancebeleid dat u omschreef als staand beleid in uw antwoord op eerdere vragen? 2) Zo nee, hoe zeker bent u daarvan?

Nee. De AID heeft een controle op gewasbeschermingsmiddelen bij de teler uitgevoerd. Na constatering van het niet bijgehouden logboek heeft de AID
de teler de mogelijkheid geboden dit te herstellen. Het bijgewerkte logboek is op
een later moment gecontroleerd.

Het zero tolerance beleid waaraan u refereert, betreft het handhavingsbeleid op het gebied van misbruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarvan heeft de AID geen constateringen gedaan.

5.
Bent u bereid bij het ontbreken van correcte logboekinformatie direct handhavend op te treden? Zo nee, waarom niet?

Ja. De controleur van de AID treedt handhavend op. Daarbij weegt hij op basis van de controlebevindingen zorgvuldig af welk instrument hij zal inzetten om de gecontroleerde tot naleving te bewegen. Bij een eerste constatering van een niet bijgehouden logboek, waarbij de controleur geen vermoeden heeft van misbruik van gewasbeschermingsmiddelen, is het bieden van de mogelijkheid tot herstel binnen een bepaalde termijn een passende maatregel. Als bij hercontrole blijkt dat het logboek nog niet in orde is, maakt de controleur een boeterapport op.

6.
Bent u bereid individuele imkers bij te staan bij onderzoek naar bijensterfte binnen hun populaties, gelet op het feit dat de problemen niet in kaart zijn gebracht en het aantal imkers mede onder invloed van de problemen van de bij snel afneemt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Zoals ik uw Kamer reeds eerder heb meegedeeld, stel ik de komende 3 jaar in totaal € 1 miljoen beschikbaar voor nader onderzoek naar bijensterfte.
Voor de invulling daarvan wordt op dit moment een onderzoeksvoorstel gemaakt.
In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt tussen WUR, het Nederlands Centrum voor bijenonderzoek (NCB) en het European Invertebrate Survey – Nederland (EIS).


1) Imkerplatform.nl, 30 september 2009
www.imkerplatform.nl/component/content/article/1-bestrijdingsmiddelen/101-aid-en-handhaving
2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 12