Kamer­vragen aan de ministers van VWS en van LNV over uitbreiding geiten­be­drijf


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over uitbreiding geitenbedrijf

1. Kent u het bericht ‘RvS wijst bezwaar tegen geitenbedrijf door q-koorts af 1?

2. Hoe verhoudt zich deze uitbreiding van een geitenbedrijf tot uw uitspraken tijdens het AO Q-koorts van 1 oktober jl. waarin u aangaf uitbreidingen van geitenstallen tijdens deze q-koorts epidemie onwenselijk te vinden?

3. Bent u bereid de voorgenomen uitbreiding van het betreffende geitenbedrijf tegen te houden op grond van de volksgezondheid? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid met spoed regelgeving te ontwikkelen waardoor dit soort uitbreidingen in de toekomst tegen gehouden kunnen worden? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo neen, waarom niet?


1 http://www.agd.nl/1086489/Nieuws/Artikel/RvS-wijst-bezwaar-tegen-geitenbedrijf-door-q-koorts-af.htm

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 15 okt. 2009

Geachte Voorzitter,

Mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuur ik u hierbij de antwoorden op de Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over de uitbreiding van een geitenbedrijf in verband met Q-koorts van 15 oktober 2009.


Vraag 1
Kent u het bericht “RvS wijst bezwaar tegen geitenbedrijf door q-koorts af”¹?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Hoe verhoudt zich deze uitbreiding van een geitenbedrijf tot uw uitspraken tijdens
het algemeen overleg Q-koorts van 1 oktober jl., waarin u aangaf uitbreidingen
van geitenstallen tijdens deze Q-koorts epidemie onwenselijk te vinden?

Vraag 3
Bent u bereid de voorgenomen uitbreiding van het betreffende geitenbedrijf tegen
te houden op grond van de volksgezondheid? Zo ja, op welke wijze en op welke
termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden vraag 2 en 3
Tijdens het algemeen overleg heb ik aangegeven dat ik de vraag over de
wenselijkheid van het uitbreiden van melkgeiten- en melkschapenbedrijven in
gebieden waar Q-koorts voorkomt legitiem vind. Ik ben van mening dat het
uitbreiden van besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven niet wenselijk is.
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt niet of het betreffende geitenbedrijf
al dan niet besmet is met Q-koorts. Ik zie geen aanleiding om uitbreiding van
Q-koortsvrije bedrijven tegen te gaan.
Op dit moment onderzoek ik de juridische mogelijkheden om uitbreiding van
besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven tegen te gaan.

¹) AGD.nl, 14 oktober 2009
http://www.agd.nl/1086489/Nieuws/Artikel/RvS-wijst-bezwaar-tegen-geitenbedrijf-doorq- koorts-af.htm

Dit doe ik in overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en regionale
overheden.

In ieder geval doe ik een beroep op de sector in het kader van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Vraag 4
Bent u bereid met spoed regelgeving te ontwikkelen, waardoor dit soort uitbreidingen in de toekomst tegen gehouden kunnen worden? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Op dit moment worden de juridische mogelijkheden onderzocht. Ik wil de
resultaten van dit onderzoek afwachten en niet op de zaken vooruitlopen.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg