Woon­ruimte voor iedereen


Passend en betaalbaar wonen in een groene omgeving

De coronacrisis heeft veel Nederlanders aan het denken gezet over hun woonwensen en -mogelijkheden. De lockdown en het thuiswerken maakten duidelijk dat mensen snakken naar natuur en een groene leefomgeving – en ook dat de afgelopen jaren veel te veel is ingeteerd op de groene ruimte. Wie een gezond luchtje wilde scheppen, kwam zichzelf al snel tegen in een overvol park. Meer groen is van levensbelang.

Jonge gezinnen zeggen weer letterlijk en figuurlijk te kunnen ademhalen als ze meer rust en ruimte om zich heen krijgen. De trend die voor corona al was ingezet zette door: meer mensen zoeken een woning buiten de stad. Er is in Nederland voldoende ruimte om te zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige leefomgeving. Daarvoor is wel nodig dat de politiek de moed opbrengt om heldere keuzes te maken. De Partij voor de Dieren maakt die keuze: in plaats van monoculturen voor de veehouderij, creëren we natuur en ruimte om te wonen. Zo zorgen we voor een gezonde en groene woonomgeving, waarin mensen prettig met elkaar kunnen samenleven in betaalbare woningen in ruim opgezette groene buurten.

Een dak boven je hoofd is een basisrecht voor iedereen. Toch hebben veel mensen moeite om een woning te vinden. De woningnood is historisch groot. Om dat op te lossen zullen er tot 2030 een miljoen woningen bij moeten komen. De ‘vrije woningmarkt’ blijkt vooral vrij voor huisjesmelkers en speculanten, gewone kopers en huurders hebben het nakijken. Daar komt bij dat het huidige huizenbestand niet is ingesteld op de demografische ontwikkelingen van de toekomst. Er is meer behoefte aan woningen voor alleenstaanden, maar ook aan meergeneratiewoningen, waarbij kinderen en (groot)ouders samen wonen en voor elkaar zorgen. Vrije woningmarkt? Het wordt weer tijd voor volkshuisvesting!

Daarnaast ligt er een grote uitdaging in het verduurzamen van onze woningen en het vergroenen van de leefomgeving. Om de klimaatdoelen te halen én om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hogere temperaturen en hevige regenbuien, op te vangen. De afgelopen jaren is hier te weinig aan gedaan: de buitenruimte versteent, bomen worden gekapt en zonnepanelen op woningen zijn helaas nog steeds eerder uitzondering dan regel.

De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame manier oplossen. We willen dat studenten betaalbaar op kamers kunnen in omgebouwde kantoorpanden en flexwoningen, jonge gezinnen een huur- of koopwoning vinden die bij hun gezinssituatie past, geboren stedelingen niet langer uit de stad worden verdreven en ouderen terechtkunnen in gelijkvloerse seniorenwoningen. Dat vraagt om radicale keuzes. Met kleine ingrepen redden we het niet. We kunnen passende woningen alleen voor iedereen mogelijk maken als we de ruimte in Nederland beter verdelen. Het is niet uit te leggen waarom we in Nederland de slager en de melkboer van de wereld willen zijn, die kaas exporteert naar Canada en varkens naar China, terwijl er te weinig ruimte overblijft voor de Nederlandse bevolking om te wonen en te recreëren en de biodiversiteit dramatisch afneemt. Maar liefst twee derde van alle grond in Nederland wordt gebruikt voor landbouw. In veel gevallen voor het verbouwen van veevoer dat daarmee niet alleen de beschikbare ruimte letterlijk opslokt, maar ook enorme uitstoot van fijnstof, stikstof en broeikasgassen faciliteert. Al die grote groene vlaktes met Engels raaigras en snijmais, waar verder niets groeit, dienen geen enkel ander doel dan het voeden van het veel te grote aantal dieren in de veehouderij en ontnemen mensen, dieren, bomen en planten de ruimte voor een natuurlijke leefomgeving. Tegelijkertijd is er grote schaarste aan woningen en natuur. Daar liggen kansen: door minder dieren in de veehouderij te houden maken we ruimte vrij om de Nederlandse landbouwgrond om te vormen. Voor het grootste deel tot natuur, maar ook voor een deel naar woningbouw zodat we aan de bouwopgave kunnen voldoen. Samen met het omvormen van transformatiegebieden naar woonwijken en het verdichten van steden waar dit nog mogelijk is zonder het groen en de leefbaarheid aan te tasten, levert dit genoeg ruimte op om de benodigde woningen op betaalbare wijze en met een kwaliteitsimpuls voor het landschap te realiseren. We scheppen ruimte voor de natuur en voor woningbouw, zonder dat er iemand iets aan tekortkomt en we verbeteren tegelijk het leefklimaat, de woonomgeving en de biodiversiteit.

 • Boetevrij aflossen hypotheken

  De Partij voor de Dieren wil dat banken verplicht worden mee te werken aan een verruimde mogelijkheid tot het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken.

  Meer informatie
 • Braakliggend terrein benutten

  De Partij voor de Dieren wil dat braakliggende terreinen worden benut.

  Door de economische crisis zijn veel bouwprojecten stopgezet en liggen veel voormalige bouwterreinen braak. Deze terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven en kunnen de leefbaarheid in de wijk vergroten. Omwonenden moeten actief betrokken worden bij de herontwikkeling van braakliggende terreinen, bijvoorbeeld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling of collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. In de tussentijd kunnen terreinen ingericht worden als bijenveld.

  Meer informatie
 • Coronacrisis – zet in op bestrijding én voorkom nieuwe uitbraken

  Het coronavirus is een zoönose; een infectieziekte die is overgesprongen van dier op mens. Net zoals eerder gebeurde met SARS, hiv/aids, MERS, ebola, zika, de Mexicaanse griep en Q-koorts. Deze gebeurtenis in China heeft een pandemie veroorzaakt. Ondanks de heftige maatregelen die regeringen over de hele wereld namen om de opmars van het virus te vertragen, zijn miljoenen mensen ziek geworden en gestorven.

  De coronacrisis raakt iedereen. Jong en oud, ziek en gezond. Maatregelen om het coronavirus in te dammen vragen daarom om solidariteit. Daarbij moeten we varen op de kennis van wetenschappers van uiteenlopende disciplines. Om de zorg bereikbaar te houden voor de mensen die dat nodig hebben, of dat nu is vanwege COVID-19 of een kankerbehandeling, moeten maatregelen genomen worden tegen het virus. Maar de regering moet ook veel meer investeren in de basisgezondheid en in ons zorgstelsel.

  Zorgvuldige afweging maatregelen
  Daarnaast moeten we op zoek blijven naar de juiste balans. Want de maatregelen om het virus in te dammen zijn ontwrichtend voor de samenleving. Kinderen en jongeren konden niet naar school, ondernemers zagen hun levenswerk verloren gaan. Om de volksgezondheid te beschermen mag de overheid vergaand ingrijpen in onze levens. Maar daarbij is het de plicht van de overheid om zich bij iedere maatregel af te vragen of de kosten opwegen tegen de baten. Of het inperken van grondrechten zoals de vrijheid van vereniging en de lichamelijke integriteit wel in verhouding staat tot het doel.

  Voor de Partij voor de Dieren staat deze afweging gedurende de coronacrisis centraal. Hierdoor kwamen wij bij sommige maatregelen tot een andere conclusie dan de regering. De coronaspoedwet hebben wij niet gesteund. Ook stemden wij tegen de avondklok, de coronapas en de mondkapjesplicht.

  Voorkom nieuwe zoönose-uitbraken
  Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren bij iedere gelegenheid benadrukt dat de coronacrisis het gevolg is van het vernietigende menselijke ingrijpen in de natuur. Virologen waarschuwen al jaren dat de wereldwijde ontbossing, de handel in wilde dieren en de grootschalige veehouderij steeds grotere risico's vormen op het ontstaan van nieuwe zoönosen en pandemieën. De rol van Nederland moet daarbij niet onderschat worden. Ons land is een grote importeur van ontbossingsproducten als palmolie en soja voor veevoer. We hebben bovendien de hoogste veedichtheid ter wereld. Daarnaast vormen Schiphol en de Rotterdamse haven een belangrijke spil in de wereldwijde handel in wilde dieren.

  Meer informatie
 • Cultuurlandschappen bevorderen

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid herstel van cultuurlandschappen bevordert, onder meer door renovatie of aanleg van akkerranden en houtwallen.

  Meer informatie
 • Hypotheekrenteaftrek

  De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Banken moeten verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken.

  We willen dat de hypotheekrente-aftrek mogelijk blijft tot een bedrag van 350.000 euro. De hypotheekrente-aftrek voor bedragen daarboven wordt stapsgewijs afgeschaft. Tegelijkertijd wordt ingezet op wonen weer betaalbaar maken.

  We willen dat de overdrachtsbelasting gedifferentieerd blijft: beleggers betalen meer, bewoners betalen minder. Om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen, pleiten wij voor het (deels) terugstorten van de overdrachtsbelasting als kopers binnen een jaar hun huis energieneutraal hebben gemaakt.

  Meer informatie
 • Kraakverbod

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het kraakverbod. Het kraken van leegstaande panden wordt veroorzaakt door een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters. Er dient geïnvesteerd te worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen.

  Meer informatie
 • Meergeneratiewoningen aanmoedigen

  De Partij voor de Dieren wil meergeneratiewonen aanmoedigen. Zorg en ondersteuning van ouderen, kinderen en mensen met een beperking moet in de eigen wijk kunnen plaatsvinden. Dit stimuleert de sociale samenhang en gaat eenzaamheid tegen. Tegelijkertijd levert het een besparing in de zorgkosten op.

  Meer informatie
 • Monumenten

  De Rijksoverheid moet herbestemming van monumenten bevorderen en gemeenten stimuleren om cultuurhistorische en archeologische waardekaarten op te stellen. Historisch waardevolle panden moeten niet gesloopt worden.

  Meer informatie
 • Sinterklaasfeest voor alle kinderen

  De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat tradities niet statisch zijn, maar altijd meebewegen met hun tijd. Dat geldt ook voor het Sinterklaasfeest. Door een kleine aanpassing door te voeren en te kiezen voor bijvoorbeeld een roetveegpiet, kan de figuur van Zwarte Piet worden ontdaan van (onbedoelde) discriminerende en stereotyperende kenmerken. De Partij voor de Dieren is het eens met de Kinderombudsman, die zegt dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en daarmee in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Door Zwarte Piet te ontdoen van stereotype kenmerken, maar de breed gedragen onderdelen van de traditie te behouden, moet het mogelijk zijn elkaar te vinden in plaats van te kwetsen. Zo kunnen we zorgen dat Sinterklaas het kinderfeest wordt zoals het bedoeld is: een groot plezier voor álle kinderen.

  Meer informatie
 • Studentenwoningen

  De Partij voor de Dieren wil dat huurders van (studenten)kamers recht krijgen op huurtoeslag als de huur voldoet aan het puntensysteem. Waar een tekort aan studentenwoningen is, moeten snel duurzame woningen gerealiseerd worden, bij voorkeur in leegstaande (kantoor)gebouwen.

  Meer informatie
 • Tiny houses

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid stimulerend beleid voert om ‘tiny-houses’ (verplaatsbare kleine huizen) mogelijk te maken.

  Wie bestaande woningen wil vervangen door kleinere of op eigen erf een tiny-house wil bouwen als meergeneratiewoning mag niet belemmerd worden indien het totale bebouwde oppervlak niet toeneemt.

  Meer informatie
 • Verbeter aanpak leegstand

  De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland blijft maar toenemen. De Partij voor de Dieren vindt dat in plaats van nieuwbouw, leegstaande gebouwen via renovatie en herontwikkeling nieuw leven moet worden ingeblazen. Nieuwbouw van kantoren moet worden gestopt. Leegstaande kantoorpanden worden niet langer fiscaal gestimuleerd via verlaagde OZB-belasting, maar na een half jaar leegstand wordt een leegstandsheffing opgelegd.

  Het moet daarnaast makkelijker worden om lege kantoorpanden een andere functie te geven, zoals wonen.

  De Partij voor de Dieren is tevens tegen het kraakverbod.

  Het kraken van leegstaande panden wordt veroorzaakt door een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters. Er dient geïnvesteerd te worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen.

  De melding van leegstaande kantoorpanden en winkelruimten moet verplicht worden en er moet een onderhoudsplicht voor gebouwen komen die gebruikt worden voor antikraak.

  Meer informatie
 • Woningbouwcorporaties

  De Partij voor de Dieren vindt dat woningcorporaties een belangrijke maatschappelijke taak vervullen: het bieden van goede en betaalbare huurwoningen. Wel zien we dat deze taak bij veel woningcorporaties uit beeld is geraakt als gevolg van de verzelfstandiging en gebrek aan adequaat toezicht.

  De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de privatisering van woningcorporaties wordt teruggedraaid, en dat grote woningcorporaties worden opgesplitst. We willen dat de bewoners via versterkte inspraak meer invloed krijgen op het beleid van de woningcorporatie. Ook vinden we het belangrijk dat woningen beter geïsoleerd worden, het liefst wekt elke woning bovendien zijn eigen energie op. Dat levert milieuwinst, banen en een lagere energierekening op.

  We vinden dan ook dat woningcorporaties jaarlijks een deel van hun woningbestand zouden moeten isoleren. De verhuurdersheffing zal dat niet dichterbij brengen.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws