Wonen, zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

De Partij voor de dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Zoals de wet de uitdrukking kent ‘als een goed huisvader’, zo zou ook ‘Vadertje Staat’ zich moeten gedragen. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

 • Cultuur en Media

  Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de gezondheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed danig in gevaar gebracht. De Partij voor de Dieren kiest voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector.

  Meer informatie
 • Financiering/kosten

  De kosten in de zorg kunnen omlaag door de bureaucratie aan te pakken. Door een eind te maken aan de macht en winsten van zorgverzekeraars, door te stoppen met absurde beloningen aan de top en door de professionals van de werkvloer weer aan het roer te zetten.

  Meer informatie
 • Methoden/behandelingen

  Preventie is de basis van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol bij het voorkómen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten. Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger. Inzetten op preventie in de gezondheidszorg, zowel beleidsmatig als in de dagelijkse praktijk van huisartsen en ziekenhuizen, levert alleen maar voordeel op.

  Meer informatie
 • Onderwijs

  Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament van een vrije, democratische samenleving. Een samenleving bloeit alleen als iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, de kans krijgt zich te ontwikkelen en de opleiding te volgen die past bij zijn of haar vermogens. Toegankelijkheid van het onderwijs is een kernwaarde die te allen tijde onze verdediging verdient – en sinds de afschaffing van de basisbeurs zelfs weer moet worden bevochten.

  Meer informatie
 • Preventie

  Preventie is de basis van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol bij het voorkómen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten. Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger. Inzetten op preventie in de gezondheidszorg, zowel beleidsmatig als in de dagelijkse praktijk van huisartsen en ziekenhuizen, levert alleen maar voordeel op.

  Meer informatie
 • Zorgverlening
 • Boetevrij aflossen hypotheken

  De Partij voor de Dieren wil dat banken verplicht worden mee te werken aan een verruimde mogelijkheid tot het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken.

  Meer informatie
 • Braakliggend terrein benutten

  De Partij voor de Dieren wil dat braakliggende terreinen worden benut.

  Door de economische crisis zijn veel bouwprojecten stopgezet en liggen veel voormalige bouwterreinen braak. Deze terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven en kunnen de leefbaarheid in de wijk vergroten. Omwonenden moeten actief betrokken worden bij de herontwikkeling van braakliggende terreinen, bijvoorbeeld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling of collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. In de tussentijd kunnen terreinen ingericht worden als bijenveld.

  Meer informatie
 • Cultuurlandschappen bevorderen

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid herstel van cultuurlandschappen bevordert, onder meer door renovatie of aanleg van akkerranden en houtwallen.

  Meer informatie
 • Hypotheekrenteaftrek

  De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Banken moeten verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken. Over een periode van dertig jaar moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5 procentpunt te verlagen. De extra lasten worden deels teruggegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoningforfait. Bestaande hypotheken worden daarbij hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken. Tevens moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft.

  Meer informatie
 • Kraakverbod

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het kraakverbod. Het kraken van leegstaande panden wordt veroorzaakt door een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters. Er dient geïnvesteerd te worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen.

  Meer informatie
 • Meergeneratiewoningen aanmoedigen

  De Partij voor de Dieren wil meergeneratiewonen aanmoedigen. Zorg en ondersteuning van ouderen, kinderen en mensen met een beperking moet in de eigen wijk kunnen plaatsvinden. Dit stimuleert de sociale samenhang en gaat eenzaamheid tegen. Tegelijkertijd levert het een besparing in de zorgkosten op.

  Meer informatie
 • Monumenten

  De Rijksoverheid moet herbestemming van monumenten bevorderen en gemeenten stimuleren om cultuurhistorische en archeologische waardekaarten op te stellen. Historisch waardevolle panden moeten niet gesloopt worden.

  Meer informatie
 • Scheefwonen ontmoedigen

  De Partij voor de Dieren wil de woningmarkt geleidelijk hervormen. In het kader van deze hervormingen willen wij scheefwonen ontmoedigen. Wie met een goed inkomen een sociale huurwoning bezet houdt, moet meer huur betalen, om de doorstroom te bevorderen.

  Meer informatie
 • Sinterklaasfeest voor alle kinderen

  De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat tradities niet statisch zijn, maar altijd meebewegen met hun tijd. Dat geldt ook voor het Sinterklaasfeest. Door een kleine aanpassing door te voeren en te kiezen voor bijvoorbeeld een roetveegpiet, kan de figuur van Zwarte Piet worden ontdaan van (onbedoelde) discriminerende en stereotyperende kenmerken. De Partij voor de Dieren is het eens met de Kinderombudsman, die zegt dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en daarmee in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Door Zwarte Piet te ontdoen van stereotype kenmerken, maar de breed gedragen onderdelen van de traditie te behouden, moet het mogelijk zijn elkaar te vinden in plaats van te kwetsen. Zo kunnen we zorgen dat Sinterklaas het kinderfeest wordt zoals het bedoeld is: een groot plezier voor álle kinderen.

  Meer informatie
 • Studentenwoningen

  De Partij voor de Dieren wil dat huurders van (studenten)kamers recht krijgen op huurtoeslag als de huur voldoet aan het puntensysteem. Waar een tekort aan studentenwoningen is, moeten snel duurzame woningen gerealiseerd worden, bij voorkeur in leegstaande (kantoor)gebouwen.

  Meer informatie
 • Tiny houses

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid stimulerend beleid voert om ‘tiny-houses’ (verplaatsbare kleine huizen) mogelijk te maken.

  Wie bestaande woningen wil vervangen door kleinere of op eigen erf een tiny-house wil bouwen als meergeneratiewoning mag niet belemmerd worden indien het totale bebouwde oppervlak niet toeneemt.

  Meer informatie
 • Verbeter aanpak leegstand

  De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland blijft maar toenemen. De Partij voor de Dieren vindt dat in plaats van nieuwbouw, leegstaande gebouwen via renovatie en herontwikkeling nieuw leven moet worden ingeblazen. Nieuwbouw van kantoren moet worden gestopt. Leegstaande kantoorpanden worden niet langer fiscaal gestimuleerd via verlaagde OZB-belasting, maar na een half jaar leegstand wordt een leegstandsheffing opgelegd.

  Het moet daarnaast makkelijker worden om lege kantoorpanden een andere functie te geven, zoals wonen.

  De Partij voor de Dieren is tevens tegen het kraakverbod.

  Het kraken van leegstaande panden wordt veroorzaakt door een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters. Er dient geïnvesteerd te worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen.

  De melding van leegstaande kantoorpanden en winkelruimten moet verplicht worden en er moet een onderhoudsplicht voor gebouwen komen die gebruikt worden voor antikraak.

  Meer informatie
 • Woningbouwcorporaties

  De Partij voor de Dieren vindt dat woningcorporaties een belangrijke maatschappelijke taak vervullen: het bieden van goede en betaalbare huurwoningen. Wel zien we dat deze taak bij veel woningcorporaties uit beeld is geraakt als gevolg van de verzelfstandiging en gebrek aan adequaat toezicht.

  De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de privatisering van woningcorporaties wordt teruggedraaid, en dat grote woningcorporaties worden opgesplitst. We willen dat de bewoners via versterkte inspraak meer invloed krijgen op het beleid van de woningcorporatie. Ook vinden we het belangrijk dat woningen beter geïsoleerd worden, het liefst wekt elke woning bovendien zijn eigen energie op. Dat levert milieuwinst, banen en een lagere energierekening op.

  We vinden dan ook dat woningcorporaties jaarlijks een deel van hun woningbestand zouden moeten isoleren. De verhuurdersheffing zal dat niet dichterbij brengen.

  Meer informatie
 • Zet in op bestrijden coronacrisis én voorkom nieuwe uitbraken

  Het coronavirus COVID-19 is een zogeheten zoönose: een infectieziekte die kan overgaan van dieren op de mens. In dit geval is dat naar alle waarschijnlijkheid gebeurd op een markt waar wilde dieren werden verhandeld en gedood. Het overslaan van het virus heeft een wereldwijde epidemie met vele dodelijke slachtoffers als gevolg. De crisis die hieruit voortvloeit raakt iedereen. Onzekerheden en zorgen over gezondheid, veiligheid, voedsel en inkomen vragen om solidariteit en effectieve maatregelen. Dat betekent dat we er alles aan moeten doen om de verspreiding van het virus te beperken en de zorg bereikbaar te houden voor wie zorg nodig heeft, met de beste kennis die er is. Daarbij moeten we varen op de kennis van experts en wetenschappers. Voor de Partij voor de Dieren is het van groot belang dat de maatregelen van het Kabinet in lijn zijn met adviezen van zowel nationale als internationale deskundigen, waaronder de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Houd de zorg beschikbaar
  Er moet alles aan gedaan worden om de verspreiding van het coronavirus te beperken en zorg beschikbaar te houden. Hiervoor is het noodzakelijk om in te zetten op het verminderen van het aantal ziektegevallen, om zo onder de kritische grens te kunnen blijven van wat onze zorg aankan. Het is belangrijk dat zowel mensen die getroffen zijn door het coronavirus, maar ook de mensen die om andere redenen zorg en behandeling nodig hebben deze kunnen krijgen. Zorg- en hulpverleners moeten hun werk veilig kunnen blijven uitvoeren; het Kabinet moet zich maximaal inspannen om te voorzien in voldoende beschermende materialen, waaronder beschermende kleding en mondkapjes.
  Om zorg voor dieren ook toegankelijk te houden, wil de Partij voor de Dieren dat dierenartsen, dierenverzorgers en dierenambulancepersoneel toegevoegd worden aan de lijst van vitale beroepen waardoor hun kinderen opgevangen kunnen worden in perioden waarin scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn.

  Voorkom nieuwe zoönose-uitbraken
  Naast het nemen van maatregelen om de huidige coronapandemie te bestrijden, wil de Partij voor de Dieren dat het Kabinet inzet op het voorkomen van nieuwe uitbraken van dierziekten. Niet alleen de handel en consumptie van wilde dieren vormen een belangrijk risico voor de uitbraak van nieuwe zoönosen (op de mens overdraagbare dierziekten). Tal van vooraanstaande (Nederlandse) virologen wijzen nadrukkelijk naar de vee-industrie als een van de grootste risico’s die er voor de (wereldwijde) volksgezondheid zijn. Driekwart van de nieuwe infectieziekten is immers afkomstig van dieren, waaronder Ebola, MERS, de Mexicaanse griep (varkensgriep), HIV, SARS, Q-Koorts, ESBL, MRSA, TBC en nu dit coronavirus COVID-19.
  Om mens en dier te beschermen moet de wijze waarop we met dieren omgaan drastisch veranderen. Nederland zal, als meest vee-dichte land ter wereld, een voortrekkersrol moeten nemen om dat risico te minimaliseren. Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Ook daarom wil de Partij voor de Dieren dat er een einde komt aan de bio-industrie en dat het aantal dieren in de veehouderij met 70% wordt verminderd.
  Daarbij zorgt de grootschalige en wereldwijde ontbossing ervoor dat dieren die hun leefgebied hadden in die bossen en mogelijk zoönosen bij zich dragen op zoek moeten naar andere leefgebieden. Vaak zal dat zijn in gebieden waar ook mensen leven. Om de ontbossing een halt toe te roepen moet er een importverbod komen op producten afkomstig uit gebieden waar de natuur recent heeft moeten wijken voor landbouwgrond, zoals palmolie en soja voor veevoer. Ook moet de handel en consumptie van wilde dieren onmiddellijk worden verboden. De rol van de financiële wereld, die een groot belang heeft deze praktijken in stand te houden, moet ontmaskerd en aangepakt worden.


  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws