Gevaar­lijke industrie aan banden


Onze idealen

  • Het Rijk neemt de regie over het toezicht en de handhaving van milieuwetgeving. Er komt meer capaciteit en expertise bij de toezichthouders. De boetes worden stevig verhoogd en passend bij de omzet van de beboete bedrijven.
  • Het storten van industrierestanten in water, zoals granuliet, wordt verboden.
  • Het vliegverkeer is niet alleen één van de grote veroorzakers van klimaatverandering, maar zorgt ook voor veel luchtvervuiling en geluidsoverlast, waardoor de gezondheid van omwonenden van vliegvelden wordt bedreigd. Bovendien veroorzaken veel vluchten over dichtbevolkte gebieden veiligheidsrisico’s voor omwonenden. De luchtvaart krimpt daarom fors.
  • Er worden geen nieuwe mestvergisters gebouwd en bestaande mestvergisters worden afgebroken om stankoverlast en gezondheidsrisico’s voor omwonenden weg te nemen.
  • Chemische industrie kan een groot risico vormen voor mensen, dieren, natuur en milieu. De opslag, verwerking en uitstoot van stoffen door de chemische industrie wordt intensiever gecontroleerd. Bovendien zijn controles voortaan onaangekondigd en betalen bedrijven zelf de kosten van controles. Op overschrijdingen wordt streng gehandhaafd.
  • De overheid houdt zich aan de afspraak dat de gaskraan in Groningen in 2022 dichtgaat. Het inspecteren en versterken van woningen met aardbevingsschade krijgt prioriteit en schades worden vlot afgehandeld. Zo kan er na jaren een eind worden gemaakt aan de onzekerheid van veel Groningers.
  • De schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in de steen- en bruinkoolmijnen van Limburg wordt vergoed door het Rijk.
  • Het lozen van giftige stoffen door schepen wordt verboden. Dit betekent dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het varend ontgassen, het zeezwaaien en het gebruik van open-loop scrubbers.
  • Bij het stoken van hout komen verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. De hoge uitstoot van fijnstof kan ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen en longpatiënten veroorzaken. Er komt daarom een uitfasering van houtstook. Bij ongunstige weersomstandigheden, bijvoorbeeld als het mistig of windstil is, wordt houtstook niet toegestaan.

Niemand zou zich zorgen hoeven te maken over potentiële gezondheidsrisico’s van bedrijven in de buurt. Toch hebben we in het dichtbevolkte en bedrijvige Nederland te maken met gevaren vanuit allerlei hoeken: de chemische industrieën, gaswinning, landbouwgif, en fijnstof en ziekten uit de bio-industrie. De Partij voor de Dieren wil dat iedereen veilig kan wonen. Het welzijn van burgers is belangrijker dan de financiële belangen van bedrijven.

Het standpunt Gevaarlijke industrie aan banden is onderdeel van: Schoon milieu en krachtig klimaatbeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Tata Steel twee jaar later nog steeds even gevaarlijk voor omgeving

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een herhaalonderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen waaraan omwonenden van Tata Steel worden blootgesteld de afgelopen twee jaar niet is afgenomen. “Onaanvaardbaar dat de leefomgeving van omwonenden doorgaand wordt vervuild met kankerverwekkende stoffen”, aldus PvdD-Kamerlid Eva van Esch. He...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws