Stimu­leren en onder­steunen opvang gemar­telde dansberen


De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat dieren worden misbruikt als gebruiksartikel of ter vermaak van de mens, ten koste van hun welzijn en vrijheid. Het traditionele vermaak met beren in landen zoals Griekenland en Bulgarije is gelukkig zo goed als verdwenen in de EU. Dit is niet te danken aan de inzet van de EU, maar aan de inzet van internationale dierenbeschermingsorganisaties. Dit betekent niet dat de problemen zijn opgelost.

De gemartelde dansberen die nu nog in leven zijn, hebben wat de Partij voor de Dieren betreft recht op een plek waar zij kunnen herstellen van de ellende die hen is aangedaan. De Partij voor de Dieren is van mening dat de EU een morele plicht heeft om de oprichting van grote natuurlijke opvanggebieden te stimuleren en te ondersteunen. Wij zullen de aandacht blijven vestigen op berenleed, in zowel Europa als daarbuiten.