Kamer­vragen over expositie van kippen in het Centraal Museum in Utrecht


9 april 2007

Den Haag, 10-4-2007 - De Partij voor de Dieren heeft vandaag kamervragen gesteld aan de minister van OCW en de minister van LNV over het project ‘de Kosmopolitische kip’, waarbij twintig levende kippen in een museum tentoongesteld worden. In het kader van een artistiek project worden kippen van verschillende rassen door kunstenaar Koen van Mechelen met elkaar gekruist. De kippen worden voor deze expositie gedurende vier maanden tentoongesteld in een museum in Utrecht.

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over expositie van kippen in het Centraal Museum in Utrecht

d.d. 10-4-2007

  1. Kent u de tentoonstelling ‘Genesis’, gehouden in het Centraal Museum in Utrecht, waarbij een project te zien is van twintig levende kippen die gehouden worden in het kader van een door de kunstenaar opgezet fokprogramma 1)?

  2. Bent u met ons van mening dat bij het gebruik van levende dieren het doel van het gebruik kritisch moet worden beoordeeld en moet worden afgewogen tegen de consequenties voor het dier? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u van mening dat het doel van een expositie als bovengenoemd opweegt tegen de consequenties voor de kippen die gedurende vier maanden in het museum gehouden zullen worden?

  3. Bent u bereid een toetsingskader te ontwikkelen op basis waarvan kan worden bepaald of het verantwoord is om levende dieren in te zetten voor amusementsdoeleinden? Zo ja, op welke manier zou u dit willen vormgeven? Zo neen, waarom niet?

  4. Bent u in dit kader bereid artikel 65 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren verder in vullen en in werking te laten treden?

  5. Acht u het ethisch verantwoord om verschillende kippenrassen met elkaar te kruisen in het kader van een artistiek project? Zo ja, kunt u uitleggen waarom? Zo neen, bent u bereid hiertegen maatregelen te treffen?

1) http://www.centraalmuseum.nl/page.ocl?pageid=103&nieuws_id=98&filter

Gerelateerd nieuws

Kamervragen over brandgevaar in schuren en stallen

Den Haag, 4 april 2007 – De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van LNV over het brandgevaar in s...

Lees verder

Dierenwelzijn in criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen na motie PvdD

Den Haag, 10 april 2007 – Een Kamermeerderheid heeft zich vanmiddag uitgesproken voor het opnemen van dierenwelzijn in de cri...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief