Subamen­dement Thieme: op amen­dement nr. 67 dat regelt dat de minister zich inspant voor reali­sering van de afge­sproken omvang van het natuur­netwerk Nederland


29 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Nr. 161


De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

In het amendement van het lid Ouwehand (stuk nr. 67) wordt artikel 1.10, lid 2a als volgt gewijzigd:

1. Na «ziet erop toe dat» wordt ingevoegd: bestendig gerealiseerd wordt dat.

2. De zinsnede «op 1 januari 2018» vervalt.

3. «ten minste 680.000 hectare hebben» wordt vervangen door: ten minste 680.000 hectare zullen hebben.

4. De tweede volzin vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt de waarborging van de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, ook wel natuurnetwerk Nederland). De huidige afspraak van de regering en provincies om de EHS verder uit te breiden tot minimaal 680.000 hectare wordt wettelijk vast gelegd. De Ecologische Hoofdstructuur is de basis van het Nederlandse natuurbeleid en essentieel voor het behoud en versterken van natuur. Grotere gebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieuinvloeden, zoals stikstofstofuit-stoot. Ook zijn ze gunstiger voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GrK/O, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, PvdA