Motie Thieme/Wassenberg: budget voor programma Duur­zaamdoor


10 februari 2016

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het kabinet duurzaamheid in het onderwijs een belangrijke beleidsopgave vindt;

Constaterende dat Duurzaamdoor het enige overheidsprogramma is dat structureel inzet op duurzaamheidseducatie en daar de benodigde kennisinfrastructuur voor ontwikkelt;

Constaterende dat dit programma vooralsnog eind 2016 ten einde loopt;

Verzoekt de regering om ook na 2016 het benodigde budget beschikbaar te stellen om het programma Duurzaamdoor vervolg te kunnen geven,

En gaat over tot de orde van de dag,

Thieme

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen