Motie Teunissen c.s. over de moge­lijkheid onder­zoeken tot een centraal fonds voor het stroom­lijnen van finan­ciering van weten­schap­pelijk onderzoek door derden


18 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de financiering van wetenschappelijk onderzoek steeds afhankelijker wordt van commerciële partijen;

overwegende dat wetenschappers die onderzoek willen doen waarbij geen bedrijfsbelang mee is gemoeid de financiering vaak niet rondkrijgen;

overwegende dat wetenschappers in staat moeten worden gesteld om autonoom onderzoek te doen, met een goede balans tussen wetenschapsgebieden en ruimte voor interdisciplinair onderzoek;

overwegende dat een centraal financieringsfonds voor alle financiering door derden, met meer inspraak van universitaire onderzoekers, toezicht kan houden op de onafhankelijkheid van de uitvoering en belangenverstrengeling kan voorkomen;

Verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken tot een centraal fonds voor het stroomlijnen van financiering van wetenschappelijk onderzoek door derden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostić
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, SP, DENK, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, CU, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC te oormerken voor proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden

Lees verder

Motie Kostic c.s. over in Europees verband pleiten tegen uitzondering op pfas in bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer