Motie over het mentaal welzijn van zorg­per­soneel, patiënten en de samen­leving als geheel


8 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er grote zorgen zijn over de langetermijngevolgen van de coronacrisis voor het mentaal welzijn van zorgpersoneel, patiënten en de samenleving als geheel;

overwegende dat het van belang is om middels preventie deze gevolgen in te perken en daarnaast tijdig voorbereidingen te treffen met het oog op een te verwachten toename van mensen die mentale hulp nodig hebben;

verzoekt de regering samen met relevante veldpartijen op korte termijn preventieve maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen voor het mentaal welzijn te beperken, en daarnaast verschillende scenario's uit te werken voor opvang van een toenemende vraag naar ggz en geestelijke verzorging, waarbij aandacht is voor specifieke doelgroepen zoals zorgpersoneel, patiënten en huidige ggz-cliënten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers, Dijkhoff, Jetten, Pieter Heerma, Van der Staaij, Asscher, Marijnissen, Ellemeet, Krol, Ouwehand, Van Kooten-Arissen, Van Haga en Baudet.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen