Motie over soli­da­riteit en recht­vaar­digheid als belang­rijke pijlers onder de nog te formu­leren exit­stra­tegie


8 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat als gevolg van de coronacrisis de ongelijkheid in ons land verder kan toenemen, zowel op het gebied van de volksgezondheid als sociaal-economisch;

van mening dat het coronavirus en de effecten van de economische maatregelen niet mogen leiden tot tweedeling en groeiende verschillen;

verzoekt de regering om solidariteit en rechtvaardigheid tot belangrijke pijlers onder de nog te formuleren exitstrategie te maken opdat voorkomen wordt dat mensen die nu vooropgaan om het coronavirus te bestrijden en mensen die nu het hardst getroffen worden door het virus straks in financiële zin de prijs van de crisis gaan betalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen, Ouwehand, Asscher en Ellemeet


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, Van Haga