Motie over een voorstel voor hoe het instituut van de Nationaal Coör­di­nator tegen Discri­mi­natie en Racisme zal worden gecon­ti­nueerd


1 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme is aangesteld die is belast met het bevorderen van de totstandkoming en van de uitvoering van een meerjarig programma van doelen en maatregelen om discriminatie en racisme effectief te bestrijden;

overwegende dat in het instellingsbesluit de Nationaal Coördinator voor drie jaar is ingesteld en er spoedig een evaluatie volgt;

constaterende dat de instelling van de Nationaal Coördinator reeds heeft opgeleverd dat er meer eenduidigheid is in het beleid tegen discriminatie,

er sprake is van betere afstemming van het beleid tussen ministeries en er een jaarlijks overkoepelend plan met maatregelen en doelen wordt opgesteld;

overwegende dat de strijd tegen racisme en discriminatie onverkort dient te worden voortgezet en hierbij voortgebouwd dient te worden op reeds ingezet beleid;

verzoekt de regering om op basis van de evaluatie van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme voor de zomer een voorstel te doen aan de Kamer hoe het instituut van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zal worden gecontinueerd en daarbij eventuele verbeterpunten uit de evaluatie mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle
Bamenga
Westerveld
Kostic


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Beckerman/Kostic over alle btw-tarieven voor diergeneeskundige handelingen voor gezelschapsdieren vastzetten op 9%

Lees verder

Motie Kostic/Gabriels over het gebruik van staalslakken stoppen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer