Motie Ouwehand: versoepel mili­eu­normen niet, zet in op goede hand­having


13 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aangeeft dat het onzeker is of de in EU-verband afgesproken milieudoelen voor ammoniak, nitraat en waterkwaliteit haalbaar zijn zonder ingrepen in de structuur en omvang van de landbouwsector,

constaterende dat het PBL waarschuwt dat de spanning tussen landbouw- en milieubelangen kan leiden tot versoepeling van de milieunormen of slechtere naleving van de voorschriften, en dus tot verdere vertraging van het gewenste herstel van de milieucondities voor natuurgebieden,

spreekt uit dat de milieunormen niet versoepeld mogen worden en bevestigt het belang van goede handhaving van deze normen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, D66, GL, PvdD, 50PLUS, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, VanVliet