Motie Ouwehand: ontwikkel bredere wet om veehou­derij bij te sturen en mili­eu­doelen te halen


13 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de veehouderij op dit moment alleen wordt ingekaderd door de meststoffenwet,

overwegende dat deze wet maar zeer beperkte mogelijkheden biedt om invulling te geven aan de sturing van de overheid naar een verantwoorde veehouderij omdat deze alleen stuurt op de hoeveelheid fosfaat,

overwegende dat emissies vanuit de veehouderij bepalend zijn voor het halen van doelen op het gebied van water-, lucht- en bodemkwaliteit, natuurbescherming en biodiversiteit in ons land,

verzoekt de regering een breder wettelijk kader voor te bereiden waarmee er sturing is te geven aan de veehouderij om de bredere milieu- en natuurdoelen te behalen en dierenwelzijnsambities te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet