Motie Ouwehand/Van Velzen over welzijns­richt­lijnen voor het commer­cieel houden en fokken van vlees­ko­nijnen


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Wetenschapswinkel Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht reeds in 2002 heeft gewezen op de acute welzijnsproblemen onder konijnen in de landbouwsector en dat een verbod op het fokken van vleeskonijnen noodzakelijk is zolang de overheid geen concrete stappen zet om deze problemen aan te pakken;

overwegende, dat de Kamer waarde hecht aan welzijnsrichtlijnen voor het commercieel houden en fokken van konijnen blijkens de motie-Van Velzen c.s. (30300-XIV, nr. 66), die met algemene stemmen is aangenomen;

verzoekt de regering om welzijnsrichtlijnen op te stellen voor het commercieel houden en fokken van vleeskonijnen en om de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD