Motie Ouwehand/Van Gent over het opnemen in de begroting 2008 van de benodigde kosten voor herstel­beheer


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) in haar rapport (Perspectieven voor de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland, 27 juni 2007) aangeeft dat de milieu-, water- en ruimtecondities in tweederde van de belangrijke natuurgebieden onvoldoende zijn om de Europese natuurwaarden in Nederland te beschermen;

constaterende, dat het MNP stelt dat het beschikbare budget van ongeveer acht mln. (via het programma Effect Gerichte Maatregelen) niet toereikend is om de huidige staat van natuurgebieden te herstellen en dat de geschatte kosten voor herstelbeheer jaarlijks tussen de 16 en 27 mln. liggen, afhankelijk van het scenario;

verzoekt de regering om de benodigde kosten voor herstelbeheer conform de Vogel- en Habitatrichtlijn op te nemen in de begroting voor 2008 en daarbij de aanbevelingen van het MNP ten aanzien van het benodigd budget als leidend te beschouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD