Motie Ouwehand over het handhaven van de uitgangs­punten van zonering


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met het amendement-Waalkens-Meijer (Kamerstukken II, 2000/2001, 26356, nr. 35) in de Reconstructiewet bewust is gekozen voor een integrale ruimtelijke zonering door de aanwijzing van extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden;

constaterende, dat deze zonering tot doel heeft een duidelijke afbakening te bewerkstelligen van de gebieden waarin intensieve veehouderijbedrijven zich al dan niet kunnen vestigen of uitbreiden, waarbij de verwevingsgebieden zijn aangemerkt als gebieden waarin bedrijfsvestigingen en/of -uitbreidingen niet zijn toegestaan;

constaterende, dat in strijd met de doelstelling en invulling van de Reconstructiewet in een aantal reconstructieprovincies mogelijkheden worden onderzocht om verplaatsing van veehouderijbedrijven naar verwevingsgebieden te realiseren en dit vanuit het reconstructieplan te financieren;

verzoekt de regering de uitgangspunten van de zonering te handhaven en verplaatsingen van veehouderijbedrijven uit extensiveringsgebieden naar verwevingsgebieden niet toe te staan en, indien nodig, aanvullende bepalingen op te stellen om aan deze doelstelling van de Reconstructiewet te kunnen voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD