Motie Ouwehand/Van Gent over het nakomen van inter­na­ti­onale verplich­tingen


29 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland internationale verdragen en wettelijke regelingen heeft getekend die verlangen dat landen in 2010 (Osparverdrag) en 2012 (Vogel- en Habitatrichtlijn) een netwerk van beschermde gebieden op zee hebben gerealiseerd;

constaterende, dat al sinds 2005 bekend is dat tien gebieden (waarschijnlijk) voldoen aan de criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn en/of Ospar, zoals de Doggersbank, het Friese Front en de Bruine Bank;

overwegende, dat het kabinet slechts vier gebieden wil aanmelden/aanwijzen (delen Kustzone, Doggersbank, Klaverbank en Friese Front), waarmee nog altijd geen netwerk wordt gerealiseerd waardoor kwetsbare leefgebieden en soorten onvoldoende kunnen herstellen;

verzoekt de regering haar internationale verplichtingen na te komen en per direct over te gaan tot bescherming van de overigens zes gebieden (Zeeuwse Banken, Bruine Bank, Borkumse Stenen, Gasfonteinen, Centrale Oestergronden en Noordkrompgebied) dan wel het vereiste criteriaonderzoek af te ronden en/of voortvarend op te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV