Motie Ouwehand c.s. over het terug­dringen van het aantal proef­dieren dat in fokke­rijen en labo­ra­toria in voorraad wordt gedood


29 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het aantal dieren dat jaarlijks in proefdierfokkerijen en laboratoria in voorraad wordt gedood in 2005 en 2006 is gestegen tot meer dan 400.000, vooral als gevolg van het fokken van genetisch gemanipuleerde dieren;

overwegende, dat zonder duidelijke doelstellingen en beleid gevreesd moet worden dat dit aantal de komende jaren nog verder zal stijgen;

verzoekt de regering doelstellingen te formuleren voor het terugdringen en beheersen van het aantal dieren dat in proefdierfokkerijen en laboratoria in voorraad wordt gedood;

verzoekt de regering beleid te ontwikkelen om deze doelstellingen te kunnen realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SGP, SP

Tegen

CDA, PvdA, VVD