Motie Ouwehand/Thieme over verdere profes­si­o­na­li­sering van de opvang van gezel­schaps­dieren


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de overheidsverantwoordelijkheid voor de opvang van gezelschapsdieren minimaal is ingevuld middels de gemeentelijke verplichting tot het kortstondig opvangen van gevonden dieren;

overwegende, dat de opvangcentra voor gezelschapsdieren structureel te kampen hebben met capaciteitstekorten en een gebrek aan financiƫle middelen, huisvestingsproblemen en personele onderbezetting;

verzoekt de regering te komen tot een landelijk plan van aanpak voor de verdere professionalisering van de opvang van gezelschapsdieren en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD, PVV

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP