Motie Ouwehand/Thieme over de juri­dische defi­ni­ëring van het begrip "signi­ficant"


5 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, het vergunningvereiste voor niet-significante verstoringen van soorten te schrappen;

constaterende, dat het begrip "significant" niet eenduidig is gedefinieerd en daardoor kan leiden tot verwarring en velerlei uitleg met ongewenste verstoring van soorten als gevolg;

verzoekt de regering het vergunningvereiste voor niet-significante verstoringen te handhaven totdat meer duidelijkheid is verkregen over de juridische definiëring en afbakening van het begrip "significant",

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP, VVD