Motie Ouwehand/Thieme over de cumulatie van niet-signi­fi­cante versto­ringen van soorten


31 mei 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, het vergunningvereiste voor niet-significante verstoringen van soorten te schrappen;

constaterende, dat door cumulatie van niet-significante verstoringen van soorten uiteindelijk wel een significante verstoring van soorten kan ontstaan;

verzoekt de regering het vergunningvereiste voor niet-significante verstoringen te handhaven totdat meer duidelijkheid is verkregen over de mogelijke cumulatieve effecten van verstoringen van soorten en de wijze waarop daarmee rekening gehouden dient te worden in het wel of niet stellen van vergunningvereisten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD