Motie Ouwehand/Thieme over de effec­ti­viteit van de bestrijding van muskus- en bever­ratten


18 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er tot op heden geen eenduidige relatie tussen het aantal vangsten van muskus- en beverratten en de veiligheid van een waterkering is aangetoond;

constaterende, dat er tot op heden geen verband is aangetoond tussen bestrijding van de muskusrattenpopulatie en schade aan dijken en oevers;

overwegende, dat Alterra al in 2005 heeft aangegeven dat een gedegen onderzoek naar de effectiviteit van bestrijding op de schade, veroorzaakt door muskus- en beverratten, zeer gewenst is;

overwegende, dat er nu jaarlijks meer dan 140.000 dieren worden gedood terwijl de effectiviteit daarvan nooit bewezen is;

verzoekt de regering op korte termijn onderzoek te starten naar de effectiviteit van bestrijding van muskus- en beverratten op de veiligheid van waterstaatswerken en schade aan oevers, waarbij in elk geval de populatieontwikkeling in kaart wordt gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, SGP, VVD