Motie Ouwehand/Thieme over afkeuring van de handels­wijze van de ministers van VROM en van LNV


26 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering in het bezit was van een studie naar de milieu-effecten van de uitbreiding van het melkquotum, waarin werd aanbevolen om de Nederlandse lobby voor een verdere uitbreiding van de quotering te staken vanwege de negatieve effecten die een verdere verruiming met zich mee zou brengen;

constaterende, dat de regering heeft nagelaten om deze informatie tijdig naar de Kamer te sturen, voor een eventuele heroverweging van de inzet van Nederland in de finale Europese onderhandelingen over de Health Check;

constaterende, dat de regering heeft verzuimd om de Kamer te informeren over haar afwegingen om de aanbevelingen uit het rapport naast zich neer te leggen, dan wel in een beleidsverklaring aan te geven hoe de gesignaleerde problemen door de regering zouden worden opgelost;

keurt de handelwijze van de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD