Motie Ouwehand c.s. over het niet opheffen van het verbod op jacht in natuur­ge­bieden


26 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat artikel 46, lid 3, van de Flora- en faunawet jacht in natuurgebieden, zoals beschermde natuurmonumenten, wetlands en Vogelrichtlijngebieden, verbiedt;

constaterende, dat de regering het voornemen heeft om in het wetsvoorstel voor een integrale natuurwet in 2010 dit verbod in het kader van deregulering op te heffen;

verzoekt de regering af te zien van haar voornemen, het verbod op jacht in natuurgebieden zoals is verwoord in artikel 46, lid 3 van de Flora- en faunawet op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV