Motie Ouwehand over robuuste verbin­dings­zones binnen de ehs


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat agrarisch natuurbeheer een vrijwillig karakter heeft, waarbij gronden slechts voor beperkte tijd kunnen worden vastgelegd, er minder goed gestuurd kan worden op het behalen van ecologische doelstellingen en er concurrentie kan optreden met andere belangen zoals agrarische productie;

van mening, dat vrijwillige vormen van natuurbeheer zich niet lenen voor die onderdelen van de ecologische hoofdstructuur (ehs) die essentieel zijn voor het welslagen van de ehs en waarbij continuiteit een belangrijk vereiste is;

verzoekt de regering de robuuste verbindingzones binnen de ehs te realiseren via verwerving van de daartoe aangewezen gebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD