Motie Ouwehand over het recht­vaardig toepassen van het principe "de vervuiler betaalt"


3 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet heeft aangegeven in zijn financiële beleid te streven naar een verschuiving van lasten en daarbij uit te gaan van het principe "de vervuiler betaalt";

constaterende, dat dit principe vooralsnog selectief wordt toegepast, waarbij een sector als vervoer wel en een sector als de veehouderij niet wordt belast voor milieuvervuilende activiteiten;

overwegende, dat het achterwege laten van het "de vervuiler betaalt"-principe tot gevolg heeft dat maatschappelijke kosten van milieuvervuiling door het Rijk worden gedragen en hiermee worden afgewenteld op de samenleving als geheel;

verzoekt de regering het principe "de vervuiler betaalt" rechtvaardig toe te passen op alle relevante sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD