Motie Ouwehand over het als leidend beschouwen van het afwe­gings­kader voor de herin­tro­ductie van soorten in de Neder­landse natuur


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de herintroductie van gefokte dieren negatieve gevolgen kan hebben voor de nog aanwezige wilde exemplaren van dezelfde soort;

constaterende, dat er een afwegingskader is ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Research (WUR) waarin randvoorwaarden zijn opgesteld om de negatieve gevolgen van herintroductie van diersoorten in kaart te brengen en af te wegen tegen de voordelen;

constaterende, dat dit afwegingskader een instrument vormt waarmee de mogelijke schadelijke gevolgen van herintroductie van diersoorten voorkomen kunnen worden en dat dit afwegingskader daarmee een belangrijke meerwaarde heeft ten opzichte van het huidige beleid;

verzoekt de regering om het afwegingskader en de daarin opgestelde randvoorwaarden voor de herintroductie van soorten in de Nederlandse natuur (binnen en buiten de ehs) als leidend te beschouwen bij het al dan niet toekennen van een vergunning voor de herintroductie van diersoorten in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD